ÂRİF, Ârif Mehmed Çelebi

(d. ?/? - ö. 1068/1657-58)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ârif Mehmed Çelebi. Asıl adı Mehmet olup, şair Visalî'nin oğludur. Safayî'ye göre Eskişehir'de, diğer biyografik kaynaklara göre Kütahya'da doğdu. Öğrenimini tamamlayarak Şeyhülislam Yahya Efendi den mülâzım olmuş ve sonrasında kadılık görevinde bulunmuştur. 1068/1657-58 yılında vefat etmiştir. Ancak Safayî ve Mehmed Süreyyâ ölüm tarihini 1100/1688-89 olarak kaydetmiştir. (İnce 2005: 480; Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: C. 3 /265). Mucîb, Ârif'in şairlik yeteneğini beğenerek "dil-pezîr" ve "lâ-nazîr" ifadelerini kullanmıştır. Ârif'in mürettep olmayan şiirlerinin yanısıra bir Şehrengîzi olduğu yine biyografik kaynaklarda kayıtlıdır. (Altun 1997: 49)

 

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 602.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri-Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 290.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.03.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dem-â-dem sâgar-ı sahbâ-yı yârân ile nûş eyle

Duyurma zâhid-i nâ-dâna rindân ile nûş eyle

Bahâr oldı bu demde mutrib-i meyhâne dinlenmez

Mey-i bezm-i çemende fazl-ı murgân ile nûş eyle

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 373.)

 Şehr-engîz'den 

Ola dil-ber-i dil-i fürûzun

Âteş-i hüsn ile cihân-sûzun

Biri İbrâhim-i şüküfe-'izâr

Gösterür âteş içre ol gülzâr

Cümle bütler anun şikestesidür

Deyr-i hüsn içre cümle hastesidir

Vaslına olayidüm erzânî

Olur idüm yolunda kurbânı

(Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay. 49.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gülsevin Kırald. 08 Temmuz 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FENÂYÎ, Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 1745-46Doğum YeriGörüntüle
3SEHER ABDÂLd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Gülsevin Kırald. 08 Temmuz 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FENÂYÎ, Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 1745-46Doğum YılıGörüntüle
6SEHER ABDÂLd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Gülsevin Kırald. 08 Temmuz 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FENÂYÎ, Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 1745-46Ölüm YılıGörüntüle
9SEHER ABDÂLd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Gülsevin Kırald. 08 Temmuz 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
11FENÂYÎ, Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 1745-46MeslekGörüntüle
12SEHER ABDÂLd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Gülsevin Kırald. 08 Temmuz 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FENÂYÎ, Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 1745-46Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEHER ABDÂLd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Gülsevin Kırald. 08 Temmuz 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FENÂYÎ, Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 1745-46Madde AdıGörüntüle
18SEHER ABDÂLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle