FÂ’İZ, Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendi

(d. ?/? - ö. 1133/1720-21)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Abdullah’tır. Sarac-zâde Abdullah Fâ’iz Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Safayî (Çapan 2005: 487) ile aynı hocalardan ders alarak mülâzım oldu. Rumeli kasabalarında kadılık yaptı. 1133/1720-21 yılında vefat etti.

Abdullah Fâ’iz Efendi, özellikle sülüs ve nesih yazıda usta bir hattat; hoş sohbet, bilgili ve erdemli bir kimseydi. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Safayî (Çapan 2005: 487-488)’de dört beyti ile Mora fatihi Ali Paşa maiyetindeki bir kimseye yazdığı mektubu ve Sâlim (İnce 2005: 534-535)’de üç beyti kayıtlıdır. Az sayıdaki bu manzumelerinden iyi bir şair olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 487-488.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 234.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Fâiz (Saraçzâde)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1417-1418.

Hançerlioğlu-Kılıç, Filiz (2004). “Fâ’iz”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 12.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 534-535.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  123.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 159.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 739.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr.335b.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Fâiz (Saraçzâde)”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 149.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Şarâb-ı la'l ile mestiz humârımız yokdur

O cûy-i pür-mey-i aşkız karârımız yokdur


Biz ol nesîm-i gamız kim bu bâğ-ı mihnetde
Kenâr-ı meclis-i yâre güzârımız yokdur


Şikest edersen eger şîşe-pâre-i dilimiz

Hudâ bilir ki sana inkisârımız yokdur

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 487.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZUHÛRÎ, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendid. 1562-63 - ö. 14 Haziran 1633Doğum YeriGörüntüle
2Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Doğum YeriGörüntüle
3FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Doğum YeriGörüntüle
4ZUHÛRÎ, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendid. 1562-63 - ö. 14 Haziran 1633Doğum YılıGörüntüle
5Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Doğum YılıGörüntüle
6FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Doğum YılıGörüntüle
7ZUHÛRÎ, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendid. 1562-63 - ö. 14 Haziran 1633Ölüm YılıGörüntüle
8Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Ölüm YılıGörüntüle
9FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Ölüm YılıGörüntüle
10ZUHÛRÎ, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendid. 1562-63 - ö. 14 Haziran 1633MeslekGörüntüle
11Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989MeslekGörüntüle
12FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726MeslekGörüntüle
13ZUHÛRÎ, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendid. 1562-63 - ö. 14 Haziran 1633Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZUHÛRÎ, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendid. 1562-63 - ö. 14 Haziran 1633Madde AdıGörüntüle
17Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Madde AdıGörüntüle
18FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Madde AdıGörüntüle