FEYZÎ, Üsküdarî Sadreddinzâde/Kassamzâde Feyzullah Feyzî Efendi

(d. ?/? - ö. 1778-79/1192)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Feyzullah’tır. Üsküdarlı Kassam Mustafa Efendi’nin oğlu olduğundan Üsküdarî Kassamzâde Feyzullah Feyzî Efendi olarak tanındı. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 533)’ye göre Kassam Mehmed Efendi’nin oğlu olup Sadreddinzâde olarak da tanınmaktadır. Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz ve Tatçı 2001: 813)’ye göre şair Kurbî ve Tab‘î’nin kardeşidir. 1187/1773 yılında Yenişehir kadısı oldu. 1192/1778 yılında Yenişehir’de vefat etti. Mezarı Yenişehir’dedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şefkat (Kılıç yty.: 121-122) ve Silahdarzâde (vr. 39b) tezkirelerinde bir müstezâdı yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 2.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.05.2014]. 121-122.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 813.

Silahdarzâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şuara. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. T 2557. vr. 39b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Müstezâd gazel

Çek destini sen düşme usûl ile dü yekden

Deng al ayagın

Vech-i emeli kurtara gör sille-i şekden

Adn ola duragın

Nâ-kâbil iken cism-i cemel sümm-i hıyâta

Geçmekligi ammâ

Derler geçiyor görmüşüz âlemde elekden

Gûş eyle kulagın

Ey şem‘-ruhum tutma beni gayr ile yek-sân

Nîk ü bedi anla

Pervâneyi fark eyle kerem kıl kelebekden

Derk eyle çerâgın

Pisterde sakın elleme pîrâhen-i yârı

Çün dest-i Zelîhâ

Ol Yûsuf-ı hüsnü ne çıkar örselemekden

Sicn etme kucagın

Yârin n’ola olursa kadi böyle ser-efrâz

Mânende-i şimşâd

Belli idi ol mûy-miyânım küçücükden

Fehm eyle bu çagın

Dil olmadı gitdi sitem-i dehr ile tâ’ib

Uslanmadı sad hayf

Şâkird-i gabî olmaz imiş nerm kötekden

Elden ko çomagın

Tevfîk olur ise eger bedreka bizde

Her iş olur âsân

Feyzî ereriz menzil-i kâra giderekden

Hâzırla konagın

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.05.2014]. 121-122.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEŞREBÎ, Mehmed Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1683-84Doğum YeriGörüntüle
2ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
3HÂŞİM, Hâşim Baba, Şeyh Mustafa Bandırmalızâded. 1718 - ö. 1782-1783Doğum YeriGörüntüle
4MEŞREBÎ, Mehmed Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1683-84Doğum YılıGörüntüle
5ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
6HÂŞİM, Hâşim Baba, Şeyh Mustafa Bandırmalızâded. 1718 - ö. 1782-1783Doğum YılıGörüntüle
7MEŞREBÎ, Mehmed Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1683-84Ölüm YılıGörüntüle
8ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
9HÂŞİM, Hâşim Baba, Şeyh Mustafa Bandırmalızâded. 1718 - ö. 1782-1783Ölüm YılıGörüntüle
10MEŞREBÎ, Mehmed Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1683-84MeslekGörüntüle
11ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873MeslekGörüntüle
12HÂŞİM, Hâşim Baba, Şeyh Mustafa Bandırmalızâded. 1718 - ö. 1782-1783MeslekGörüntüle
13MEŞREBÎ, Mehmed Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1683-84Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂŞİM, Hâşim Baba, Şeyh Mustafa Bandırmalızâded. 1718 - ö. 1782-1783Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEŞREBÎ, Mehmed Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1683-84Madde AdıGörüntüle
17ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
18HÂŞİM, Hâşim Baba, Şeyh Mustafa Bandırmalızâded. 1718 - ö. 1782-1783Madde AdıGörüntüle