FEYZÎ, Üsküdarî Sadreddin-zâde/Kassam-zâde Feyzullah Feyzî Efendi

(d. ?/? - ö. 1778-79/1192)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Feyzullah’tır. Üsküdarlı Kassam Mustafa Efendi’nin oğlu olduğundan Üsküdarî Kassam-zâde Feyzullah Feyzî Efendi olarak tanındı. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 533)’ye göre Kassam Mehmed Efendi’nin oğlu olup Sadreddin-zâde olarak da tanınmaktadır. Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz ve Tatçı 2001: 813)’ye göre şair Kurbî ve Tab‘î’nin kardeşidir. 1187/1773 yılında Yenişehir kadısı oldu. 1192/1778 yılında Yenişehir’de vefat etti. Mezarı Yenişehir’dedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şefkat (Kılıç yty.: 121-122) ve Silahdar-zâde (vr. 39b) tezkirelerinde bir müstezâdı yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 2.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.05.2014]. 121-122.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 813.

Silahdar-zâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şuara. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. T 2557. vr. 39b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Müstezâd gazel

Çek destini sen düşme usûl ile dü yekden

Deng al ayagın

Vech-i emeli kurtara gör sille-i şekden

Adn ola duragın

 

Nâ-kâbil iken cism-i cemel sümm-i hıyâta

Geçmekligi ammâ

Derler geçiyor görmüşüz âlemde elekden

Gûş eyle kulagın

 

Ey şem‘-ruhum tutma beni gayr ile yek-sân

Nîk ü bedi anla

Pervâneyi fark eyle kerem kıl kelebekden

Derk eyle çerâgın

 

Pisterde sakın elleme pîrâhen-i yârı

Çün dest-i Zelîhâ

Ol Yûsuf-ı hüsnü ne çıkar örselemekden

Sicn etme kucagın

 

Yârin n’ola olursa kadi böyle ser-efrâz

Mânende-i şimşâd

Belli idi ol mûy-miyânım küçücükden

Fehm eyle bu çagın

 

Dil olmadı gitdi sitem-i dehr ile tâ’ib

Uslanmadı sad hayf

Şâkird-i gabî olmaz imiş nerm kötekden

Elden ko çomagın

 

Tevfîk olur ise eger bedreka bizde

Her iş olur âsân

Feyzî ereriz menzil-i kâra giderekden

Hâzırla konagın

(Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.05.2014]. 121-122.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂNÎ, Mustafa Kânî Efendid. ? - ö. 1692-93Doğum YeriGörüntüle
2HAKKI, Seyyid Üsküdarî Yusuf Hakkı Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MUKÎM, İsmail Mukîm Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1695Doğum YeriGörüntüle
4KÂNÎ, Mustafa Kânî Efendid. ? - ö. 1692-93Doğum YılıGörüntüle
5HAKKI, Seyyid Üsküdarî Yusuf Hakkı Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MUKÎM, İsmail Mukîm Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1695Doğum YılıGörüntüle
7KÂNÎ, Mustafa Kânî Efendid. ? - ö. 1692-93Ölüm YılıGörüntüle
8HAKKI, Seyyid Üsküdarî Yusuf Hakkı Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MUKÎM, İsmail Mukîm Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1695Ölüm YılıGörüntüle
10KÂNÎ, Mustafa Kânî Efendid. ? - ö. 1692-93MeslekGörüntüle
11HAKKI, Seyyid Üsküdarî Yusuf Hakkı Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MUKÎM, İsmail Mukîm Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1695MeslekGörüntüle
13KÂNÎ, Mustafa Kânî Efendid. ? - ö. 1692-93Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAKKI, Seyyid Üsküdarî Yusuf Hakkı Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUKÎM, İsmail Mukîm Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1695Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂNÎ, Mustafa Kânî Efendid. ? - ö. 1692-93Madde AdıGörüntüle
17HAKKI, Seyyid Üsküdarî Yusuf Hakkı Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MUKÎM, İsmail Mukîm Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1695Madde AdıGörüntüle