HÂKÎ, Ömer Efendi

(d. 1758-59/1172 - ö. 1813-14/1229)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Kasım Efendi'nin oğlu olup 1172/1758 senesinde Kerkük'te doğdu. Babası Hâkî'nin doğumuna iki beyitlik tarihi yazdı:

On iki sayısın eyle inhâ

Yani tarh eylegil isneyn aşer


Tarh idicek bu olur tarihi 

"Çok yaşa ömr-i azîz ile Ömer"

Bu iki beyitte de görüldüğü gibi Hâkî Ömer Efendi eli kalem tutan bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Ömer'dir. Gençliğinde şiire heves etti. Nakşîbendî tarikatından Mevlânâ Şeyh Hâlid'e bağlandı. Masrafhane-i Âmire katipliğine tayin edildi. Said Paşa'nın vezirliğine kadar söz konusu görevde bulundu ve paşanın görevi sırasında mektupçuluğa yükseldi. 57 Sene yaşadı. 1229/1813-14 senesinde vefat etti (Akkuş 2008: 117-119).

Şiirlerinde Hâkî mahlasını kullandı. Süleyman Paşa'nın yaptırdığı Nârin köprüsüne tarih düşürdü, Said Paşa hakkında bir kaside kaleme aldı. Bu kasideden Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı eserde 6 beyit verilmektedir.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.117-19.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Hâlık-ı arz u semâ a'nî bihî Rabb-i a'lâ

Vâhid ü Ferd ü Samed misli bulunmaz aslâ

 

Dergeh-i a’zamına hamd-i firâvân olsun

Hamd ü şükr evvel ü âhir anadır gayriye lâ

 

Sen de ey rahş-ı siyeh-sâk kalem-i cünbişe gel

Demidir eyleyesin bunda inânın irhâ

 

Mâlikü'l-mülk vezîr itdi Saîd Paşa'yı

Necl-i merhûm u magfûr Süleymân Paşa

 

İtsün Allah o Süleymânı garîk-i rahmet

Ki bu âsârı ile dîdeler oldu bînâ

 

Hâkiyâ kesme ümîdin der-i ihsânından

Hâlık-ı cümle-i âlemdir iden akd-güşâ

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 119.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFA GÖKKAYAd. 1910 - ö. 18.03.1983Doğum YeriGörüntüle
3ÂLÎ, Kerküklü Şeyh Mehmed Alî Nûr, Mûr Alîd. 1805 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
4ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Doğum YılıGörüntüle
5MUSTAFA GÖKKAYAd. 1910 - ö. 18.03.1983Doğum YılıGörüntüle
6ÂLÎ, Kerküklü Şeyh Mehmed Alî Nûr, Mûr Alîd. 1805 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
7ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Ölüm YılıGörüntüle
8MUSTAFA GÖKKAYAd. 1910 - ö. 18.03.1983Ölüm YılıGörüntüle
9ÂLÎ, Kerküklü Şeyh Mehmed Alî Nûr, Mûr Alîd. 1805 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
10ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832MeslekGörüntüle
11MUSTAFA GÖKKAYAd. 1910 - ö. 18.03.1983MeslekGörüntüle
12ÂLÎ, Kerküklü Şeyh Mehmed Alî Nûr, Mûr Alîd. 1805 - ö. 1882MeslekGörüntüle
13ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUSTAFA GÖKKAYAd. 1910 - ö. 18.03.1983Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂLÎ, Kerküklü Şeyh Mehmed Alî Nûr, Mûr Alîd. 1805 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Madde AdıGörüntüle
17MUSTAFA GÖKKAYAd. 1910 - ö. 18.03.1983Madde AdıGörüntüle
18ÂLÎ, Kerküklü Şeyh Mehmed Alî Nûr, Mûr Alîd. 1805 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle