HÂKÎ, Ömer Efendi

(d. 1758-59/1172 - ö. 1813-14/1229)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Kasım Efendi'nin oğlu olup 1172/1758 senesinde Kerkük'te doğdu. Babası Hâkî'nin doğumuna iki beyitlik tarihi yazdı:

On iki sayısın eyle inhâ / Yani tarh eylegil isneyn aşer

Tarh idicek bu olur tarihi / "Çok yaşa ömr-i azîz ile Ömer"

Bu iki beyitte de görüldüğü gibi Hâkî Ömer Efendi eli kalem tutan bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi.Asıl adı Ömer'dir. Gençliğinde şiire heves etti. Nakşî ekolünden Mevlânâ Şeyh Hâlid'e bağlandı. Masrafhane-i Âmire katipliğine tayin edildi. Said Paşa'nın vezirliğine kadar söz konusu görevde bulundu ve paşanın görevi sırasında mektupçuluğa yükseldi. 57 Sene yaşadı. 1229/1813-14 senesinde vefat etti (Akkuş 2008: 117-119).

Şiirlerinde Hâkî mahlasını kullandı. Süleyman Paşa'nın yaptırdığı Nârin köprüsüne tarih düşürdü, Said Paşa hakkında bir kaside kaleme aldı. Bu kasideden Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı eserde 6 beyit verilmektedir.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.117-19.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.04.2014

Eserlerinden Örnekler

 

Hâlık-ı arz u semâ a'nî bihî Rabb-i a'lâ

Vâhid ü Ferd ü Samed misli bulunmaz aslâ

Dergeh-i a’zamına hamd-i firâvân olsun

Hamd ü şükr evvel ü âhir anadır gayriye lâ

Sen de ey rahş-ı siyeh-sâk kalem-i cünbişe gel

Demidir eyleyesin bunda inânın irhâ

Mâlikü'l-mülk vezîr itdi Saîd Paşa'yı

Necl-i merhûm u magfûr Süleymân Paşa

İtsün Allah o Süleymânı garîk-i rahmet

Ki bu âsârı ile dîdeler oldu bînâ

Hâkiyâ kesme ümîdin der-i ihsânından

Hâlık-ı cümle-i âlemdir iden akd-güşâ

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 119


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Doğum YeriGörüntüle
2SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1820Doğum YeriGörüntüle
4KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
5SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1820Doğum YılıGörüntüle
7KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
8SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1820Ölüm YılıGörüntüle
10KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845MeslekGörüntüle
11SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1820MeslekGörüntüle
13KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1820Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Madde AdıGörüntüle
17SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1820Madde AdıGörüntüle