HASÎB

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Elimizde Kudûmiyye başığı altında bir şiiri bulunan Hasîb mahlaslı şairin hayatı hakkındaki bilgiler Ahmet Emin Güven’in naklettiği Râgıp Bey mecmuasındaki malumattan ibarettir. Anlaşıldığına göre, Hasîb, tıpkı Abdullah Hüsnî ve Ahmed Lebîb Efendi gibi, Kayseri mahkemesinin önde gelen kâtiplerindendir. Kadılık, kâtiplik ve Kur’ân okuma üzerine önemli hizmetleri oldu, hatta hakkında yazdığı Kayseri kadısı İbrâhîm-i Arabî’ye vekâleten kadılık görevi bile yaptı. Ne zaman vefat ettiği ve nerede defnedildiği belli değildir (Güven 2000: 48; Köksal 1998: 117-118).

Kaynakça

Güven, Ahmet Emin (2000). Kayseri’de Yazma Mecmualar ve Muhtevâlarından Seçmeler. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Dîvân Şâirleri. Kayseri: Geçit Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. ATABEY KILIÇ
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kudûmiyye

Hudâ bu devha-i şer’-i şerîfe bir gül açdı kim

Kulûb-ı nâsa sertâpâ meserret eyledi teşmîm

 

Felekde böyle bir fâzıl yegâne görmedi kimse

Kem oldı beldemizde makdem-i pâki ile tecrîm

Fazîletle idince Kayseriyye şehrini teşrîf

Mübârek bâd âzimler melekler cümle bi’t-ta’zîm

Nezâfet ma’deni kenz-i kerâmet menkabet-güster

Yem-i irfâna gûyâ bir sadefdür eylemiş tedvîm

 

Ser-efrâz-ı mevâlîdür nişîn-i sadr-ı âlîdür

Cenâb-ı hazret-i Mevle’l-mevâlî Seyyid İbrâhîm

Beyân itmek ne mümkin vasf-ı bî-pâyânını el-hak

Du’â kıl devletine eyle pây-ı dâmenin teslîm

Veliyyü’n-ni’metâ vâlâ-tebârâ âtıfetkârâ

Şerî’at mesnedinde dâ’im ol bi’l-izzi ve’t-tekrîm

Hasîbâ makdem-i pâkine tahrîr eyle bir târîh

Mübeyyen eyledi şer’-i mübîni Hâcı İbrâhîm (1120 / 1708)

(Güven, Ahmet Emin (2000). Kayseri’de Yazma Mecmualar ve Muhtevâlarından Seçmeler. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay.. 48-50; Köksal, M. Fatih (1998). Kayseri: Kayserili Dîvân Şâirleri. Kayseri: Geçit Yay.117-118.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AFÎF, Afîf Sâlih Efendid. ? - ö. 1843MeslekGörüntüle
2SÂBİT, Alâaddin (Ali)d. ? - ö. 5 Eylül 1712MeslekGörüntüle
3EMRÎ, Emrullah Efendi bin Nasûh Efendid. ? - ö. Eylül-Ekim 1702MeslekGörüntüle
4ENÎS, Kelemser-zâde Mehmed Enîs Efendid. ? - ö. 1694-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5SÜHEYLÎ, Ahmed b. Hemdem Kethudâd. 1585? - ö. 1633-34Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6Şefik, Abdurrahman Şefik Paşad. ? - ö. 1688-89Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Madde AdıGörüntüle
8BAHRÎ, Köprüvî Yûsuf Bahrî bin Mehmedd. 1750 - ö. 1829Madde AdıGörüntüle
9HASBÎ/HABSÎd. ? - ö. 1553\\\'ten sonraMadde AdıGörüntüle