HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Seyyid Muhammed Efendi'dir. Seyyid Ahmed Efendi'nin oğludur. Bir müdet işsiz kaldı. Daha sonra Masrafhane-i Âmire'de kâtiplik görevinde bulundu. Dursun Yûsuf Efendi ve Hasan Efendi'nin hizmetinde bulundu. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Şairin "Tırâş etmiş hatın ruhsârını tenvîr edip gelmiş / Bilâd-ı Rûm'u hüsnü tîg ile teshîr edip gelmiş" matlalı gazeline tezkire yazarı Hatîbî şu matlalı gazeli nazire olarak yazdı: "Ruhunda hatt ile ve'l-leylî'yi tahrîr idüp gelmiş / Veyâhud Sûre-i Nûr'u güzel tefsîr idüp gelmiş". Ayrıca Râgıb Paşa'nın "Uydurmuş" redifli gazeline de hem Hilmî hem de Hatîbî'nin yazdığı nazireler Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd'da kayıtlıdır. Hilmî'nin Farsça şiirleri de bulunmaktadır. Bunlardan birisi söz konusu tezkirede kayıtlıdır. Muamma söylemekte ustadır.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Muamma

Mihr ü mâha ruh-ı yâr eyledi bahş-ı envâr

Bu sebebdendir iderler ser-i kûyunda karâr

Merdüm-i çeşmim anı görse ider istikbâl

Şükr-i bî-had gözüm içinde o mâhın yeri var

Bir şeb-i fırkata düşdüm ki bulunmaz haddi

Şemveş başın içün yandı gamından dil-i zâr

Dâmen-i vaslı ele girse ferâmûş eyleye

Gam-ı hicrini anın bûs-ı lebi ile şumâr

Cevri terk eyle aman âlemiyâna görme revâ

Diyeler yâr tabîb ola vü âşık bîmâr

Leb-i la'li açılup eylese izhâr-ı suhen

Eyler ihyâ nice bin mürde-dili İsâ-vâr

Dîde-i Hilmî-i bî-çâre o şûhu göreli

Yaş yerine akıdıp hûn-ı cigerden enhâr

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 112)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
2SEYYİD, Muhammed Sa'îd Ağad. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3TAYYİBÎ, Veli Efendid. ? - ö. 1825Doğum YeriGörüntüle
4ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
5SEYYİD, Muhammed Sa'îd Ağad. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6TAYYİBÎ, Veli Efendid. ? - ö. 1825Doğum YılıGörüntüle
7ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
8SEYYİD, Muhammed Sa'îd Ağad. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9TAYYİBÎ, Veli Efendid. ? - ö. 1825Ölüm YılıGörüntüle
10ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913MeslekGörüntüle
11SEYYİD, Muhammed Sa'îd Ağad. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12TAYYİBÎ, Veli Efendid. ? - ö. 1825MeslekGörüntüle
13ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEYYİD, Muhammed Sa'îd Ağad. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAYYİBÎ, Veli Efendid. ? - ö. 1825Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle
17SEYYİD, Muhammed Sa'îd Ağad. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18TAYYİBÎ, Veli Efendid. ? - ö. 1825Madde AdıGörüntüle