LÜTFÎ, Lütfullâh Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Lütfullâh, mahlası Lütfî'dir. Kerküklü olup Bağdat'a sonradan yerleşti. Divan kâtibi Veli Efendi'nin oğludur. Divan efendiliği ve ruznamecilik görevinde bulundu. 65 sene yaşadı (Akkuş 2008: 285).

Lütfî, Süleyman Paşa'nın Huzâal eşkıyasının suyunu kesmek için yaptırdığı sedde bir kaside yazdı. Hatibî, şairi nesirde zamanın Nâbî'si, nazımda da zamanın Sâbit'i olarak niteler (Akkuş 2008: 285).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaside'den

Hudâ cem' eylemiş sende cemâl-i işvevânî
Bu hüsn ü câzibeyle görmedim ben hiçbir insânı


Ne kâbil olmamak tûtî gibi gûyâ-yı evsâfın
Görünce kand-ı rîz-i lutf o lal-i şekker-efşânı


Nevâ eyler Hüseyniye çıkar âh u figân-ı dil
Sabâ tahrîk edince tâ reviş-i zülf-i perîşânı


Muhassal âb-rûy-ı iffeti hıfz eylemek müşkil
O gül-ruhsâr edince gunc u şîveyle arak-rânı


Olur dil şâneveş bend-i esîr-i dâm-ı gîsûsu
Görünce halka halka turre-i tarrâr-ı cânânı


Zimâm-ı tevsen-i tab'ı çekerek kavlin ey Lütfî
Duâ hengâmıdır gayrı tenezzül buldu pâyânı


Olur tâ arsa-i hestîde Sâbit Beg'e tâ zi çerh
İder eblak-süvâr-ı rûz u şeb mâdâm cevlânı


N'ola pâ-mâl-i sitem tevsen-i idbâr-ı bed-hâhı
Semend-i tâli-i ikbâli olsun zîr-i fermânı


Aceb berceste pek mevkili târîh eyledin sen de
Tekellüf ber-taraf dem-beste etdin her sühandânı


Sezâdır doğrusu bu çifte cemiyyetli târîhe
Vire İskenderiyye câize İskender-i sânî


Sikender sedd-i Süleymânî hüküm geldi murâd üzre
Murâd üzre ola ya Rab be-her hükm-i Süleymânî
(Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 287.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Doğum YeriGörüntüle
2NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YeriGörüntüle
3KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Doğum YeriGörüntüle
4HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
5NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YılıGörüntüle
6KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Doğum YılıGörüntüle
7HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Ölüm YılıGörüntüle
8NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıÖlüm YılıGörüntüle
9KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858MeslekGörüntüle
11NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıMeslekGörüntüle
12KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10MeslekGörüntüle
13HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Madde AdıGörüntüle
17NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıMadde AdıGörüntüle
18KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Madde AdıGörüntüle