MİSLÎ, İshak-zâde Ali Mislî Efendi

(d. ?/? - ö. 1189/1775/1776)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ali’dir. İshak-zâde Ali Mislî Efendi olarak tanındı. Şair Ârifî Mehmed Efendi’nin oğlu, Sultan IV. Mehmed döneminde Kahire kadısı iken vefat eden İshak-zâde Zuhûrî Mehmed Efendi’nin de torunudur. Fatîn Tezkiresi (Çifçi: 368)’nde yanlışlıkla İshak-zâde Zuhûrî Mehmed Efendi, Ali Mislî Efendi’nin babası olarak gösterilmiştir. Medrese öğrenimi gördü. 1131/1718-19 yılında Şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi’den mülazım oldu. Durmuş-zâde Ahmed Efendi’nin yanında talik hattını öğrendi ve hızlı ve güzel talik hattıyla beğenildi. Tezhip ve resim yapma yeteneği de vardı. 60 yıl kâtiplik yaptı. Bir süre müderrislik de yaptıktan sonra Brovnik’te kadılığa atandı. Rumeli kadısı iken 1189/1775-76 yılında vefat etti. 

Dîvân’ı ve Münşe'ât’ı vardır (İnce 2006: 380).Şiirlerinde Mislî mahlasını kullandı. Şiirleri Sâlim Tezkiresi (İnce 2005: 612)’nce övülmüştür. Salim Tezkiresi (İnce 2005: 612-613)’ndeki iki manzumesinden geleneğe hâkim olduğu ve günlük dilden gelen unsurları başarılı bir şekilde kullandığı görülmektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1094.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (erişim tarihi: 16.03.2014).

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 612-613.

İnce, Adnan (2006). “Mislî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 267.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 905.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Mislî Ali Efendi (İshakzâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 382.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 17.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hıtta-i mısr-ı kitâbetde (kulun) Yûsuf idim

Efser-i himmetime gıbta ederlerdi ‘ibâd

 

Etmeyip pîrehenim sırrıma belki mahrem

Sâkin-i künc-i kanâ‘at iken ehl ü evlâd

 

Çıkarıp ipligimi çarh-ı denî bâzâra

Etdi bir pûla beni pîre-zen-i dehr mezâd

Ve lehû

‘Âlem ol ‘Azrâ-i ‘izârın sâkiyâ mestânesi

Zühre bezminde o şem‘-i tâhirin pervânesi

 

Hûblâr mihr ü vefâ dersin ferâmûş etdiler

Ol şeh-i bî-dâd-ı hüsnün söylenir efsânesi

 

Nat‘-ı ‘âlemde nice şâh u gedâyı mât edip

Verdi meydân esb-i nâza cünbiş-i ferzânesi

 

Dahı kundakda yatır bir nâmlı âfetdir o şûh

Beslemiş mehd-i hilâl içre felekde anesi

 

Dâne döksem halka-i teshîre gelmez bir perî

Kâf-ı istignâda ol ‘ankâ-cenâbın lânesi

 

Hâneme etmez tenezzül eylesem teklîf-i mey

Olsa Mislî bezminin hurşîd-i zer peymânesi

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 612-613).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ceyda Günalpd. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644Doğum YeriGörüntüle
4Ceyda Günalpd. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644Doğum YılıGörüntüle
7Ceyda Günalpd. 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644Ölüm YılıGörüntüle
10Ceyda Günalpd. 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
12BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644MeslekGörüntüle
13Ceyda Günalpd. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ceyda Günalpd. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644Madde AdıGörüntüle