MİSLÎ, İshakzâde Ali Mislî Efendi

(d. ?/? - ö. 1775/1776/1189)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ali’dir. İshakzâde Ali Mislî Efendi olarak tanındı. Şair Ârifî Mehmed Efendi’nin oğlu, Sultan IV. Mehmed döneminde Kahire kadısı iken vefat eden İshakzâde Zuhûrî Mehmed Efendi’nin de torunudur. Fatîn Tezkiresi (Çifçi: 368)’nde yanlışlıkla İshakzâde Zuhûrî Mehmed Efendi, Ali Mislî Efendi’nin babası olarak gösterilmiştir. Medrese öğrenimi gördü. 1131/1718-19 yılında Şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi’den mülazım oldu. Durmuşzâde Ahmed Efendi’nin yanında talik hattını öğrendi ve hızlı ve güzel talik hattıyla beğenildi. Tezhip ve resim yapma yeteneği de vardı. 60 yıl kâtiplik yaptı. Bir süre müderrislik de yaptıktan sonra Brovnik’te kadılığa atandı. Rumeli kadısı iken 1189/1775-76 yılında vefat etti. 

Dîvân’ı ve Münşe'ât’ı vardır (İnce 2006: 380).Şiirlerinde Mislî mahlasını kullandı. Şiirleri Sâlim Tezkiresi (İnce 2005: 612)’nce övülmüştür. Salim Tezkiresi (İnce 2005: 612-613)’ndeki iki manzumesinden geleneğe hâkim olduğu ve günlük dilden gelen unsurları başarılı bir şekilde kullandığı görülmektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1094.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (erişim tarihi: 16.03.2014).

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 612-613.

İnce, Adnan (2006). “Mislî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 267.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 905.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Mislî Ali Efendi (İshakzâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 382.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 17.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Hıtta-i mısr-ı kitâbetde (kulun) Yûsuf idim

Efser-i himmetime gıbta ederlerdi ‘ibâd

Etmeyip pîrehenim sırrıma belki mahrem

Sâkin-i künc-i kanâ‘at iken ehl ü evlâd

Çıkarıp ipligimi çarh-ı denî bâzâra

Etdi bir pûla beni pîre-zen-i dehr mezâd

Ve lehû

‘Âlem ol ‘Azrâ-i ‘izârın sâkiyâ mestânesi

Zühre bezminde o şem‘-i tâhirin pervânesi

Hûblâr mihr ü vefâ dersin ferâmûş etdiler

Ol şeh-i bî-dâd-ı hüsnün söylenir efsânesi

Nat‘-ı ‘âlemde nice şâh u gedâyı mât edip

Verdi meydân esb-i nâza cünbiş-i ferzânesi

Dahı kundakda yatır bir nâmlı âfetdir o şûh

Beslemiş mehd-i hilâl içre felekde anesi

Dâne döksem halka-i teshîre gelmez bir perî

Kâf-ı istignâda ol ‘ankâ-cenâbın lânesi

Hâneme etmez tenezzül eylesem teklîf-i mey

Olsa Mislî bezminin hurşîd-i zer peymânesi

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 612-613.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
2NÂKID, Şa'rânîzâde Abdullah Nâkıd Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552Doğum YılıGörüntüle
5NÂKID, Şa'rânîzâde Abdullah Nâkıd Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552Ölüm YılıGörüntüle
8NÂKID, Şa'rânîzâde Abdullah Nâkıd Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
11NÂKID, Şa'rânîzâde Abdullah Nâkıd Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂKID, Şa'rânîzâde Abdullah Nâkıd Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
17NÂKID, Şa'rânîzâde Abdullah Nâkıd Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Madde AdıGörüntüle