RÂGIB, Bursevî Râgıb Ali Efendi

(d. ?/? - ö. 1724/1136)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ali’dir. Bursevî Râgıb Ali Efendi olarak tanındı. Memleketinde medrese öğrenimi gördü. Gelibolu müftüsü oldu. Gelibolu’da Yahya Paşa Medresesi’nde müderrislik yaptı. Sultan II. Mustafa zamanında Nemçe’ye elçi olarak gönderildi. Sonra İstanbul’a döndü. Safayî (Çapan 2005: 227-228)’ye göre Gelibolu, Râmiz (Erdem 1994: 115)’e göre Ruscuk müftüsü iken 1136 yılı sonlarında (1724) vefat etti. Vefat tarihini, Belîğ (Abdülkadiroğlu 1999: 99)’in 1130/1717-18 ve Bursalı Mehmed Tâhir (2000: 186)’in 1193/1779-80 olarak göstermesi doğru değildir.

Râmiz (Erdem 1994: 115)’ göre şiir ve inşası beğenilmiştir. Bursalı Mehmed Tâhir (2000: 187), Dîvân'ı olduğunu belirtmektedir. Nüshasına rastlanmadı.

Sâlim (İnce 2005: 328-330), Safayî (Çapan 2005: 228), Belîğ (Abdülkadiroğlu 1999: 99-102) ve Bursalı Mehmed Tâhir (2000: 186)’de şiirlerinden örnekler bulunmaktadır. 

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 99-102.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1339.

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 186.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 227-228.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 115.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 328-330.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 360.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 318.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 228a.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Râgıb Ali Efendi”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 268. 

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2007). “Râgıb”. C. 7. Ankara: AKM Yay. 267.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

O denlü la‘l-i lebinden çeker hicâb şarâb

Ki bulsa câm-ı billûru eder nikâb şarâb

Semend-i sâgarı sür sâkiyâ şitâb üzre

Hücûm-ı gamda gerekmez girân-rikâb şarâb

Ko zîb-i zâhiri bir neş’e edegör peydâ

Olur mu rengini surh eylemekle âb şarâb

Olursa ebr-i kerem katre-rîz-i bâg-ı giyâh

Olur nemâde-i gül-gonca-i sevâb şarâb

Benim gibi hele bir mey-perest görmedi hîç

Olalı meygede-i dehrde şarâb şarâb

Zemîn-i dilden edip cezb gâh gam Râgıb

Bu eglenür k’ola bîçâre de müzâb şarâb

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 329


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Doğum YeriGörüntüle
2NECÎBÂ (NECÎB), Eşrefzâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788Doğum YeriGörüntüle
3İLÂHÎZÂDE, Seyyid Yûsuf Efendid. ? - ö. 1627-28Doğum YeriGörüntüle
4ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Doğum YılıGörüntüle
5NECÎBÂ (NECÎB), Eşrefzâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788Doğum YılıGörüntüle
6İLÂHÎZÂDE, Seyyid Yûsuf Efendid. ? - ö. 1627-28Doğum YılıGörüntüle
7ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Ölüm YılıGörüntüle
8NECÎBÂ (NECÎB), Eşrefzâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788Ölüm YılıGörüntüle
9İLÂHÎZÂDE, Seyyid Yûsuf Efendid. ? - ö. 1627-28Ölüm YılıGörüntüle
10ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637MeslekGörüntüle
11NECÎBÂ (NECÎB), Eşrefzâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788MeslekGörüntüle
12İLÂHÎZÂDE, Seyyid Yûsuf Efendid. ? - ö. 1627-28MeslekGörüntüle
13ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NECÎBÂ (NECÎB), Eşrefzâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İLÂHÎZÂDE, Seyyid Yûsuf Efendid. ? - ö. 1627-28Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Madde AdıGörüntüle
17NECÎBÂ (NECÎB), Eşrefzâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788Madde AdıGörüntüle
18İLÂHÎZÂDE, Seyyid Yûsuf Efendid. ? - ö. 1627-28Madde AdıGörüntüle