SERMED, Seyyid Feyzullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 22 Muharrem 1202/3 Kasım1787)
divan şairi ve bilgin
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Feyzullah’tır. Seyyid Feyzullah Sermed Efendi olarak tanındı. Babası nesih ve sülüste asrının en büyük hattatlarından olan Şekerci-zâde (Şeker-zâde) Mehmed Efendi’dir. Eğitimine babasından aldığı temel derslerle başladı. Hattatlığı, Ebi'l-Kâsım Hoca Mehmed Râsim Efendi'den, matematiği de Mustafa Sıdkî b. Sâlih Kethüdâ'dan öğrendi. Üsküdar'da Yeni Vâlide Camii hatibi olup şeyhü'l-kurrâ oldu. Saray-ı Âmire hocalığı ve Selanik kadılığı yaptı. Devrinde ünlü bir hattattı. Selanik kadılığından azledildikten sonra 22 Muharrem 1202 / 3 Kasım 1787’de vefat etti. Üsküdar’da Karacaahmet'te Re’isü’l-Hattâtîn Şeyh Hamdullah Efendi kabri civarında, babasının kabri yanında medfundur.

Şiir ve inşada mahirdi. Osmanlılar'da logaritma sahasındaki ilk müstakil eseri yazmıştır. Klasik matematikle ilgilenmiş, hocası Mustafa Sıdkî ile başlayan modern matematik geleneğinin de ikinci temsilcisi olmuştur. Edebiyat ve matematik yanında astronomi ve müzik alanlarında da söz sahibi olmuştur. Dîvânı vardır. Matematik alanında başta Maksadeyn fî halli'n-Nisbeteyn olmak üzere birçok eser vermiştir. Dîvânı (Topkapı Saray Müzesi Kütüphanesi, Hazine, nr.890) Sultan Abdülaziz döneminde basılmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 530

Aydüz, Salim (2012). "Şekerzâde Seyyid Feyzullâh Sermed". Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi. İstanbul: Üsküdar Belediyesi Yay. 350.

Aydüz, Salim (2010). "Şekerzâde Seyyid Feyzullâh Sermed".TDVİA. İstanbul: İSAM. C.38, 489.

Fatin (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.187.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 439.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 417.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı. Ankara: AKM Yay. 158

Şemseddin Sâmi (1311). Kâmûsü’l-A‘lâm. C.IV. İstanbul. 2554.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜBERRA GÜRGENDERELİ
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Âşık hayâle la‘l-i leb-i gonce-fâm alır

Der-hâb teşne destine ru’yâda câm alır

Pür-şûrdur o zülf ile Sermed dimâğımız

Sünbülsitâna girse de bûy-ı zükâm alır

Ey serv-i nâz gülşene çıkma salınma sen

Ar‘ar bakar da kaddine nakş-ı hırâm alır

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.) (2001) Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 417.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Esra İsen Kireçcid. 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sadık Rıfat Paşad. 28 Ekim 1807 - ö. 12 Şubat 1857Doğum YeriGörüntüle
3Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Doğum YeriGörüntüle
4Esra İsen Kireçcid. 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Sadık Rıfat Paşad. 28 Ekim 1807 - ö. 12 Şubat 1857Doğum YılıGörüntüle
6Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Doğum YılıGörüntüle
7Esra İsen Kireçcid. 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Sadık Rıfat Paşad. 28 Ekim 1807 - ö. 12 Şubat 1857Ölüm YılıGörüntüle
9Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Ölüm YılıGörüntüle
10Esra İsen Kireçcid. 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Sadık Rıfat Paşad. 28 Ekim 1807 - ö. 12 Şubat 1857MeslekGörüntüle
12Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954MeslekGörüntüle
13Esra İsen Kireçcid. 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sadık Rıfat Paşad. 28 Ekim 1807 - ö. 12 Şubat 1857Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Esra İsen Kireçcid. 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Sadık Rıfat Paşad. 28 Ekim 1807 - ö. 12 Şubat 1857Madde AdıGörüntüle
18Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Madde AdıGörüntüle