SERMED, Seyyid Feyzullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 3 Kasım1787/22 Muharrem 1202)
divan şairi ve bilgin
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Feyzullah’tır. Seyyid Feyzullah Sermed Efendi olarak tanındı. Babası nesih ve sülüste asrının en büyük hattatlarından olan Şekerci-zâde (Şeker-zâde) Mehmed Efendi’dir. Eğitimine babasından aldığı temel derslerle başladı. Hattatlığı, Ebi'l-Kâsım Hoca Mehmed Râsim Efendi'den, matematiği de Mustafa Sıdkî b. Sâlih Kethüdâ'dan öğrendi. Üsküdar'da Yeni Vâlide Camii hatibi olup şeyhü'l-kurrâ oldu. Saray-ı Âmire hocalığı ve Selanik kadılığı yaptı. Devrinde ünlü bir hattattı. Selanik kadılığından azledildikten sonra 22 Muharrem 1202 / 3 Kasım 1787’de vefat etti. Üsküdar’da Karacaahmet'te Re’isü’l-Hattâtîn Şeyh Hamdullah Efendi kabri civarında, babasının kabri yanında medfundur.

Şiir ve inşada mahirdi. Osmanlılar'da logaritma sahasındaki ilk müstakil eseri yazmıştır. Klasik matematikle ilgilenmiş, hocası Mustafa Sıdkî ile başlayan modern matematik geleneğinin de ikinci temsilcisi olmuştur. Edebiyat ve matematik yanında astronomi ve müzik alanlarında da söz sahibi olmuştur. Dîvânı vardır. Matematik alanında başta Maksadeyn fî halli'n-Nisbeteyn olmak üzere birçok eser vermiştir. Dîvânı (Topkapı Saray Müzesi Kütüphanesi, Hazine, nr.890) Sultan Abdülaziz döneminde basılmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 530

Aydüz, Salim (2012). "Şekerzâde Seyyid Feyzullâh Sermed". Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi. İstanbul: Üsküdar Belediyesi Yay. 350.

Aydüz, Salim (2010). "Şekerzâde Seyyid Feyzullâh Sermed".TDVİA. İstanbul: İSAM. C.38, 489.

Fatin (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.187.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 439.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 417.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı. Ankara: AKM Yay. 158

Şemseddin Sâmi (1311). Kâmûsü’l-A‘lâm. C.IV. İstanbul. 2554.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜBERRA GÜRGENDERELİ
Yayın Tarihi: 05.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Âşık hayâle la‘l-i leb-i gonce-fâm alır

Der-hâb teşne destine ru’yâda câm alır

Pür-şûrdur o zülf ile Sermed dimâğımız

Sünbülsitâna girse de bûy-ı zükâm alır

Ey serv-i nâz gülşene çıkma salınma sen

Ar‘ar bakar da kaddine nakş-ı hırâm alır

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.) (2001) Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 417.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bilginer, Tülayd. 07 Ocak 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sibel Erasland. 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KOCA RÂGIB PAŞAd. 1698-99 - ö. 8 Nisan 1763Doğum YeriGörüntüle
4Bilginer, Tülayd. 07 Ocak 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Sibel Erasland. 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KOCA RÂGIB PAŞAd. 1698-99 - ö. 8 Nisan 1763Doğum YılıGörüntüle
7Bilginer, Tülayd. 07 Ocak 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Sibel Erasland. 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KOCA RÂGIB PAŞAd. 1698-99 - ö. 8 Nisan 1763Ölüm YılıGörüntüle
10Bilginer, Tülayd. 07 Ocak 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Sibel Erasland. 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
12KOCA RÂGIB PAŞAd. 1698-99 - ö. 8 Nisan 1763MeslekGörüntüle
13Bilginer, Tülayd. 07 Ocak 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sibel Erasland. 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KOCA RÂGIB PAŞAd. 1698-99 - ö. 8 Nisan 1763Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Bilginer, Tülayd. 07 Ocak 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Sibel Erasland. 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KOCA RÂGIB PAŞAd. 1698-99 - ö. 8 Nisan 1763Madde AdıGörüntüle