SERMED, Seyyid Feyzullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 3 Kasım1787/22 Muharrem 1202)
divan şairi ve bilgin
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Feyzullah’tır. Seyyid Feyzullah Sermed Efendi olarak tanındı. Babası nesih ve sülüste asrının en büyük hattatlarından olan Şekerci-zâde (Şeker-zâde) Mehmed Efendi’dir. Eğitimine babasından aldığı temel derslerle başladı. Hattatlığı, Ebi'l-Kâsım Hoca Mehmed Râsim Efendi'den, matematiği de Mustafa Sıdkî b. Sâlih Kethüdâ'dan öğrendi. Üsküdar'da Yeni Vâlide Camii hatibi olup şeyhü'l-kurrâ oldu. Saray-ı Âmire hocalığı ve Selanik kadılığı yaptı. Devrinde ünlü bir hattattı. Selanik kadılığından azledildikten sonra 22 Muharrem 1202 / 3 Kasım 1787’de vefat etti. Üsküdar’da Karacaahmet'te Re’isü’l-Hattâtîn Şeyh Hamdullah Efendi kabri civarında, babasının kabri yanında medfundur.

Şiir ve inşada mahirdi. Osmanlılar'da logaritma sahasındaki ilk müstakil eseri yazmıştır. Klasik matematikle ilgilenmiş, hocası Mustafa Sıdkî ile başlayan modern matematik geleneğinin de ikinci temsilcisi olmuştur. Edebiyat ve matematik yanında astronomi ve müzik alanlarında da söz sahibi olmuştur. Dîvânı vardır. Matematik alanında başta Maksadeyn fî halli'n-Nisbeteyn olmak üzere birçok eser vermiştir. Dîvânı (Topkapı Saray Müzesi Kütüphanesi, Hazine, nr.890) Sultan Abdülaziz döneminde basılmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 530

Aydüz, Salim (2012). "Şekerzâde Seyyid Feyzullâh Sermed". Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi. İstanbul: Üsküdar Belediyesi Yay. 350.

Aydüz, Salim (2010). "Şekerzâde Seyyid Feyzullâh Sermed".TDVİA. İstanbul: İSAM. C.38, 489.

Fatin (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.187.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 439.

Kurnaz, Cemal, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C.I,. Ankara: Bizim Büro Yay. 417.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı. Ankara: AKM Yay. 158

Şemseddin Sâmi (1311). Kâmûsü’l-A‘lâm. C.IV. İstanbul. 2554.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜBERRA GÜRGENDERELİ
Yayın Tarihi: 05.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Âşık hayâle la‘l-i leb-i gonce-fâm alır

Der-hâb teşne destine ru’yâda câm alır

Pür-şûrdur o zülf ile Sermed dimâğımız

Sünbülsitâna girse de bûy-ı zükâm alır

Ey serv-i nâz gülşene çıkma salınma sen

Ar‘ar bakar da kaddine nakş-ı hırâm alır

Kurnaz, Cemal, M. Tatçı (hzl.) (2001) Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 417.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Derya Erkencid. 01 Ocak 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Doğum YeriGörüntüle
4Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Derya Erkencid. 01 Ocak 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Doğum YılıGörüntüle
7Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Derya Erkencid. 01 Ocak 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Ölüm YılıGörüntüle
10Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Derya Erkencid. 01 Ocak 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984MeslekGörüntüle
13Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Derya Erkencid. 01 Ocak 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Derya Erkencid. 01 Ocak 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Madde AdıGörüntüle