ABDÜLKÂDİR KEMÂLEDDÎN, Erbilli

(d. ?/? - ö. 1315/1897)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Erbil'de doğdu. Uzun süre Irak bölgesinde yaşamış Türk soylu mutasavvıf şairdir. Halvetî, Kâdirî ve Nakşıbendî tarikatlarına mensup erdemli, kemal sahibi bir şeyhti. Urfa'yı ikinci vatanı saymış ve 1315/1897 yılında orada vefat etmiştir.

Eserleri şunlardır:

1. Ed-Dürerü'l-Mu'tebere Fî Şerhi'l-Âyâti's-Semâniyyeti Aşere Min Mukaddimeti'l-Mesneviyyi'ş-Şerîf: Mesnevi mukaddimesinden ilk on sekiz beytin açıklamasıdır. Yazma hâlindedir.

2. El-İlhâmâtü'l-İlâhiyye Fî Ma'rifeti'l-Hakîkati'l-İnsâniyye: Yazma hâlindedir.

3. Hadîkatü'l-Ezhâr Fi'l-Hikmeti Ve'l-Esrâr: Yazma hâlindedir.

4. Huccetü'z-Zâkirîn Fi'r-reddi Ale'l-Münkirîn: Basılmıştır.

5. Mir'âtu'ş-Şuhûd Fî Beyâni Vahdeti'l-Vücûd: Yazma hâlindedir.

6. Şerh-i Kelimâti'l-Fârisiyye Mine'l-Leme'âti'l-Irâkiyye: Yazma hâlindedir.

7. Tarîkatü'r-Rahmâniyye Fi'r-Rücû' Ve'l-Vusûl İle'l-Hazreti'l-Aliyye: Yazma hâlindedir.

8. Tefrîhu'l-Hâtır Fî Menâkıbı Abdülkâdir: Basılmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2002). "Abdülkadir Kemaleddin". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. I. Ankara: AKM Yay. 77.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1OSMÂNÎ, Osmân Ağad. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2MAHVÎ, Erbillid. ? - ö. 1872Doğum YeriGörüntüle
3ÂMÂ GARÎBÎ, Yusuf Garîbî Efendid. 1755-56 - ö. 1816-17Doğum YeriGörüntüle
4OSMÂNÎ, Osmân Ağad. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5MAHVÎ, Erbillid. ? - ö. 1872Doğum YılıGörüntüle
6ÂMÂ GARÎBÎ, Yusuf Garîbî Efendid. 1755-56 - ö. 1816-17Doğum YılıGörüntüle
7OSMÂNÎ, Osmân Ağad. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8MAHVÎ, Erbillid. ? - ö. 1872Ölüm YılıGörüntüle
9ÂMÂ GARÎBÎ, Yusuf Garîbî Efendid. 1755-56 - ö. 1816-17Ölüm YılıGörüntüle
10OSMÂNÎ, Osmân Ağad. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11MAHVÎ, Erbillid. ? - ö. 1872MeslekGörüntüle
12ÂMÂ GARÎBÎ, Yusuf Garîbî Efendid. 1755-56 - ö. 1816-17MeslekGörüntüle
13OSMÂNÎ, Osmân Ağad. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHVÎ, Erbillid. ? - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂMÂ GARÎBÎ, Yusuf Garîbî Efendid. 1755-56 - ö. 1816-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16OSMÂNÎ, Osmân Ağad. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17MAHVÎ, Erbillid. ? - ö. 1872Madde AdıGörüntüle
18ÂMÂ GARÎBÎ, Yusuf Garîbî Efendid. 1755-56 - ö. 1816-17Madde AdıGörüntüle