ÂKİF, Mustafa Efendi

(d. 1127/1812 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1227/1812 yılında Van'da doğdu. Kara Müftü-zâde sanıyla tanındı. Aynı şehirde 1252/1836-37 senesinde müftü oldu. 1264/1847-48 senesinde İstanbul'a geldi. 1265/1849-50 senesi Trablusgarb'ta bulunan Bingazi'ye kaymakam tayin edildi. Birkaç sene geçmeden üçüncü rütbeyi elde etti. Daha sonra kaymakamlıktan azlolundu ve İstanbul'a döndü. Fatîn Tezkiresi basılmadan önce kaymakamlık memuriyetiyle Maraş'a görevlendirildi.

Dîvân'ı vardır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam. C. IV. İstanbul: Kaşgar Neşriyat.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Taştir

Hasta-i nâtıkaya rûh-fezâdır hâmem

Eylese da'vâ-yı Lokmânî be-câdur hâmem

Nice bin mürde mezâmîn-i nev-ihyâ eyler

Zât-ı Îsâ gibi i'câz-nümâdur hâmem

Reşha-i feyzine erbâb-ı fesâhat teşne

Ayn-ı sîrâbî-i âbını tab-ı şuarâdur hâmem

Cereyân itmededir âb-ı zülâl-ı ma'nâ

Gûyiyâ çeşme-i ilhâm-ı Hudâ'dur hâmem

Ser-i şâhen-şeh-i endîşeye konsa yeri var

Cevher-i tac-ı kemâl üzre ziyâdur hâmem

Bî-muhâbâ reh-i nâ-refteye gitsem de ne var

Nev zemînlerde aceb râh-güşâdur hâmem

Düşmene hazret-i Mûsâ gibi ğalib olurum

Kahr-ı hasm eylemege elde asâdur hâmem

Ney şeker mi acaba Mısr-ı maânîde Reşîd

Böyle şîrîn suhan-ı tutî-edâdur hâmem

Lezzet-i nutkı virür kand-ı mükerrer taâmın

Bak halâvet-dih-i tab-ı bülegâdur hâmem

Âkifâ afv u hatâ-pûşına magrûr olarak

Böyle taştîr ile pür-cürm u hatâdur hâmem

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 273.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMİN, Emin Yıldızdald. 1930 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Akşit Göktürkd. 27 Aralık 1934 - ö. 26 Şubat 1988Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Sırrı Arvasd. 05 Mayıs 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Doğum YılıGörüntüle
5MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Doğum YılıGörüntüle
6MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Doğum YılıGörüntüle
7MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Ölüm YılıGörüntüle
8MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
9MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52MeslekGörüntüle
11MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842MeslekGörüntüle
12MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.MeslekGörüntüle
13MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Madde AdıGörüntüle
17MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Madde AdıGörüntüle
18MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Madde AdıGörüntüle