MU'AMMER PAŞA, İstanbullu

(d. 1227/1812 - ö. 1268/1853 ds.)
divan şairi, devlet adamı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1227/1812 yılında İstanbul'da doğan Mu'ammer Paşa'nın asıl adı Mehmed Mu'ammer'dir. Sofya muhafızı ve rikâb-ı hümâyun kaymakamı Erzurumlu Mehmed Rüşdî Paşa'nın oğludur. 10 yaşlarındayken 1822 tarihinde Enderun'a girdi. Enderun'da yetişti. 1831 yılında binbaşılık rütbesiyle Asâkir-i Muntazama-i Şâhâne'ye dâhil oldu. Dirayet ve liyakatından dolayı birkaç sene sonra miralaylık ve sırasıyla livalık rütbelerini aldıktan sonra 1847 senesinde feriklik rütbesi verilerek Anadolu Ordu-yı Hümâyûn'una Re'îs-i Erkân olarak atandı. Bu arada bir süre de ordu kaymakamlığı yaptı. Aynı sene Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî üyesi oldu. 1853 yılında Re'îsü'r-Rü'esâ makamına getirildi. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1853'ten sonraki bir tarihte vefat ettiği tahmin edilmektedir.

Edebî yönü hakkında Fatîn şu değerlendirmeyi yapıyor: "Nazm ve inşâda kudret ve mikneti nümâyân bir şâ'ir-i nüktedân olup cerbeze ve dirâyeti teslîm-kerde-i erbâb-ı ilm ü irfândır" (1271: 278). Şiirlerine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 377, 378.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Muammer Mehmed Paşa". C. VI. İstanbul: Dergah Yay. 408.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gün yüzün sevdâsı etdi bî-karâr-ı intizâr

Subha dek oldum bu şeb encüm-şümâr-ı intizâr

 

Âh-ı serdim eşk-i çeşmim intifâ-bahş olmadı

Oldu gitdikçe füzûn-ter dilde nâr-ı intizâr

 

La'l olur gerçi makâm-ı sabrda seng-i siyeh

Hûn eder ammâ derûnu hâr-hâr-ı intizâr

 

Hâl-i mâzîden kıyâs et neş'e-i müstakbeli

Zevkine değmez bu âlemde humâr-ı intizâr

 

Kıl te'ennî hırs ile etme meges gibi şitâb

Ankebût-âsâ da olma vakf-ı târ-ı intizâr

 

Ayn-ı âlâm olduğun âmâlin aslın fehm eden

Kalbini teşvîş ile etmez medâr-ı intizâr

 

Bîm-i hecr ümmîd-i vasl eyler tekâbül dâ'imâ

Böyledir âmed-şüd-i leyl ü nehâr-ı intizâr

 

Tesliyet-bahş ol dile el-leyletü hublâ ile

Olmaya begsüste habl-i ıstıbâr-ı intizâr

 

Olmak istersen Mu'ammer hâtır-ı âzâd ile

Çekme her bir kâm içün her bâr bâr-ı intizâr

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 377.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABRÎ, Sabrî Abdurrahman Çelebi, Arap-zâded. ? - ö. 1590Doğum YeriGörüntüle
2AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947Doğum YeriGörüntüle
3Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
6ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂYÎ, Mehmedd. 1823 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8SÂ'İB, Mehmed, Darendelid. 1820 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9VELİ ABDALd. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
10İBRAHİM CUDİd. 20.07.1863 - ö. 12.04.1926MeslekGörüntüle
11HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915MeslekGörüntüle
12KURD AHMED PAŞA, Yakovalıd. ? - ö. 1827MeslekGörüntüle
13HAKKI, Niğdelid. 1874 - ö. 1953Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SA'ÎD, Fodla Kâtibi-zâde Mehmed Sa'îd Beyd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ESRÂR DEDE, Mehmedd. 1748? - ö. 1796Madde AdıGörüntüle
17BEDRÎ, Bedreddîn Efendid. ? - ö. 1733-34Madde AdıGörüntüle
18NİŞÂTÎ, Kadı Muhammedniyâzd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle