Ârif/Ahî, Mehmed Ârif Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Vakıf kâtipliği yaptı. Zarif ve hoşsohbet olduğu için bazı devlet adamlarına musahiplik yaptı. İlk dönemlerinde Âhî mahlası ile gazel, kaside ve tarihler yazdı. Daha sonra dostlarının önerisi ile Ârif mahlasını kullanmaya başladı. Tarih düşürmede ustaydı. Sultan II. Mustafa döneminde vezir ‘Amucazâde Hüseyin Paşa’nın İstanbul Saraçhane’de yaptırdığı medrese, sebil ve türbeye tarih düştü.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.). (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 16.07.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Medrese vü Mekteb ü Sebîl ü Türbe-i Hüseyin Paşa

...

Hak mukarrer eyleye bir türbe bünyâd etdi kim

Olsa lâyıkdır ana tâk-ı murassa’ keh-keşân

Mürtefi’-bünyâd-ı bî-mânend ü ‘âlî-tarh kim

Pîş-i tâkında hacildir nüh revâk-ı âsmân

Ol mu’allâ medrese ol ders-hâne hak bu kim

Görmedi mislin ne tâlib ne edîb-i nükte-dân

Ya nedir ol mekteb-i pür-feyz kim hâsiyyeti

Tûti-i gûyâ eder etfâli olsa bî-zebân

Bâ-husûs ol selsebîl-i bî-bedel kim dem-be-dem

Âb-ı sâfından içen ahbâba olur nûş-ı cân

Çeşme-i mâ’il-hayâtı etdi cârî ‘âleme

Ol vezîr-i Hızr-dem İskender-i Dârâ-nişân

Hayr ise ancak olur ola şeref-yâb-ı kabûl

Ecrin anın eyleye iz’âf Rabb-i müste’ân

Seyr edenler bu sebîl ile bu tarh-ı dil-keşi

Her biri bir gûne târîh eyledikde armağân

Nûş edip Âhî zülâlinden dedi sad şevkile

Oldu âb-ı bü’l-Hasen ‘aşk-ı Hüseyn ile revân 

(Çapan, Pervin (hzl.). (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 424-425.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Akif Ersoyd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936Doğum YeriGörüntüle
3Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Akif Ersoyd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936Doğum YılıGörüntüle
6Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Doğum YılıGörüntüle
7HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Akif Ersoyd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936Ölüm YılıGörüntüle
9Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Ölüm YılıGörüntüle
10HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766MeslekGörüntüle
11Mehmet Akif Ersoyd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936MeslekGörüntüle
12Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871MeslekGörüntüle
13HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmet Akif Ersoyd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Madde AdıGörüntüle
17Mehmet Akif Ersoyd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936Madde AdıGörüntüle
18Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Madde AdıGörüntüle