Ârif/Ahî, Mehmed Ârif Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Vakıf kâtipliği yaptı. Zarif ve hoşsohbet olduğu için bazı devlet adamlarına musahiplik yaptı. İlk dönemlerinde Âhî mahlası ile gazel, kaside ve tarihler yazdı. Daha sonra dostlarının önerisi ile Ârif mahlasını kullanmaya başladı. Tarih düşürmede ustaydı. Sultan II. Mustafa döneminde vezir ‘Amucazâde Hüseyin Paşa’nın İstanbul Saraçhane’de yaptırdığı medrese, sebil ve türbeye tarih düştü.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.). (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 16.07.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Medrese vü Mekteb ü Sebîl ü Türbe-i Hüseyin Paşa

...

Hak mukarrer eyleye bir türbe bünyâd etdi kim

Olsa lâyıkdır ana tâk-ı murassa’ keh-keşân

Mürtefi’-bünyâd-ı bî-mânend ü ‘âlî-tarh kim

Pîş-i tâkında hacildir nüh revâk-ı âsmân

Ol mu’allâ medrese ol ders-hâne hak bu kim

Görmedi mislin ne tâlib ne edîb-i nükte-dân

Ya nedir ol mekteb-i pür-feyz kim hâsiyyeti

Tûti-i gûyâ eder etfâli olsa bî-zebân

Bâ-husûs ol selsebîl-i bî-bedel kim dem-be-dem

Âb-ı sâfından içen ahbâba olur nûş-ı cân

Çeşme-i mâ’il-hayâtı etdi cârî ‘âleme

Ol vezîr-i Hızr-dem İskender-i Dârâ-nişân

Hayr ise ancak olur ola şeref-yâb-ı kabûl

Ecrin anın eyleye iz’âf Rabb-i müste’ân

Seyr edenler bu sebîl ile bu tarh-ı dil-keşi

Her biri bir gûne târîh eyledikde armağân

Nûş edip Âhî zülâlinden dedi sad şevkile

Oldu âb-ı bü’l-Hasen ‘aşk-ı Hüseyn ile revân 

(Çapan, Pervin (hzl.). (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 424-425.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Selim İlerid. 30 Nisan 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960Doğum YeriGörüntüle
3SIDDÎK, Meşreb-zâde Mehmed Sıddîk Efendid. 1830 - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
4Selim İlerid. 30 Nisan 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960Doğum YılıGörüntüle
6SIDDÎK, Meşreb-zâde Mehmed Sıddîk Efendid. 1830 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
7Selim İlerid. 30 Nisan 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960Ölüm YılıGörüntüle
9SIDDÎK, Meşreb-zâde Mehmed Sıddîk Efendid. 1830 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
10Selim İlerid. 30 Nisan 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960MeslekGörüntüle
12SIDDÎK, Meşreb-zâde Mehmed Sıddîk Efendid. 1830 - ö. 1878MeslekGörüntüle
13Selim İlerid. 30 Nisan 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIDDÎK, Meşreb-zâde Mehmed Sıddîk Efendid. 1830 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Selim İlerid. 30 Nisan 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960Madde AdıGörüntüle
18SIDDÎK, Meşreb-zâde Mehmed Sıddîk Efendid. 1830 - ö. 1878Madde AdıGörüntüle