BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1053/1644)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan Bâkî, İstanbul’da doğdu (Çapan 2005: 95). Kepenekçi-zâde ismiyle meşhur olan Bâkî, Âhî-zâde Abdulhalîm Efendi’den mülazım oldu (Altun 1997: 23). İyi bir tahsil aldığı belirtilen Bâkî, bazı kazalarda kadılık vazifesinde bulunmuştur (Çapan 2005: 95). Asrın beğenilen şairlerinden biri olan Kepenekçi-zâde Bâkî, XVI. asrın sultânü’ş -şuarâsı Bâkî’nin büyük şöhretinden dolayı bazı kaynaklarda Bâkî-i Sânî (İkinci Bâkî) olarak anılır (Altun 1997: 23, İpekten 1988: 66-67). Doğum tarihi ile ilgili kayıt bulunmayan Bâkî’nin ölüm tarihi kaynaklarda 1053 /1644 olarak zikredilir.

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay: 23.
Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.
İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.
Kâtip Çelebi (2007). Keşfu’z-Zunûn. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Nev’îzâde Atâyî Şakâyıku'n-Nu‘mâniyye ve Zeyilleri, Hadâ’iku’l-Hakâyık Fî Tekmileti’ş-Şakâyık. C. 2. İstanbul: Çağrı Yay.
Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi (Tezkiretü’ş-Şu’arâ). Ankara: KTB Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGEHAN U. EKE
Yayın Tarihi: 26.02.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Seyle verdi hâsıl-ı ömrüm nice bir cûş eder
Nîl-i eşkün bir karârı yok mu tûfan tâ-be-key

Bâkiyâ dil-bersiz âdem bâğ-ı dehri neylesin
Böyle bîhûde temâşâ-yı gülistan tâ-be-key

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 95)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Doğum YeriGörüntüle
2ŞÎR, Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1693-94Doğum YeriGörüntüle
3SÂNÎ, Cân Memid. ? - ö. 1586-87Doğum YeriGörüntüle
4MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Doğum YılıGörüntüle
5ŞÎR, Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1693-94Doğum YılıGörüntüle
6SÂNÎ, Cân Memid. ? - ö. 1586-87Doğum YılıGörüntüle
7MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÎR, Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1693-94Ölüm YılıGörüntüle
9SÂNÎ, Cân Memid. ? - ö. 1586-87Ölüm YılıGörüntüle
10MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10MeslekGörüntüle
11ŞÎR, Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1693-94MeslekGörüntüle
12SÂNÎ, Cân Memid. ? - ö. 1586-87MeslekGörüntüle
13MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÎR, Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1693-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂNÎ, Cân Memid. ? - ö. 1586-87Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Madde AdıGörüntüle
17ŞÎR, Seyyid Mehmed Çelebid. ? - ö. 1693-94Madde AdıGörüntüle
18SÂNÎ, Cân Memid. ? - ö. 1586-87Madde AdıGörüntüle