BEHCET, Ali Nâmık Paşa-zâde Mehmed Behcet Bey

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selanik'te doğdu. Asıl adı Mehmed Behcet Bey'dir. Moralı Ali Nâmık Paşa'nın oğludur. 1251/1835 tarihinde babası ile İstanbul'a gelmiş ve üç dört ay kadar Mekteb-i Harbiye'ye devam etmiştir. Ulûm-ı Arabiyye ve Fârisiyye'de olan malumatı nedeniyle Mektûbî-i Sadr-ı Âlî Odasına memur oldu. 1254/1838 senesinde hâcelik rütbesi verildi. 1256/1840 yılında sâlise rütbesi tevcih edilerek Meclis-i Vâlâ Mazbata Odası'na tayin edildi. Beş sene kadar burada görev yaptıktan sonra Zabtiye Meclisi üyeliğine atandı. Ölüm tarihi bilinmemekle beraber Sicill-i Osmânî'ye göre Sultan Abdülmecîd'in saltanatının (1839-1861) son yıllarında vefat etmiştir (Mehmed Süreyyâ 1311: II/31).

Fatîn'e göre Behcet'in fenn-i inşâda mahareti vardır (1271: II/31). Sicill-i Osmânî'ye göre ise şiir inşâdına kâdir idi (Mehmed Süreyyâ 1311: IV/539). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II, IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Murg-ı hayâl her gehî bir gülsitân bulur

Her çûbda kelîm-i nazar nûr-ı ân bulur

Bulmaz misâlin âlem-i sîretde dil senin

Mihrin yanında âyine mâhı nihân bulur

Vîrâne dilde ehl-i dil esrâr-ı gayb ile

Açsa tılısm-ı aşkı nice genc ü kân bulur

Fikr eyledikçe gonca-i envâr-ı la'lini

Dil-haste-i hazân-ı elem tâze cân bulur

Cânâ gül-i hayâl-i terinden izârının

Kâm-ı derûn nükhet-i bâg-ı cinân bulur

Erbâb-ı zevki tâlib-i feyz-i müşâhede

Bulsa cihân-ı şevkde bî-nâm u nişân bulur

Bir şu'ledir ki rûyı degil kâbil-i hicâb

Pervâne-i şuhûd nigârı ayân bulur

Bulsam da Behcetâ iderim gayb kendimi

Ben bulmadımsa bende o şûhu cihân bulur

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 30.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Doğum YeriGörüntüle
2TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Doğum YeriGörüntüle
3MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Doğum YeriGörüntüle
4ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Doğum YılıGörüntüle
5TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Doğum YılıGörüntüle
6MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Doğum YılıGörüntüle
7ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Ölüm YılıGörüntüle
10ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.MeslekGörüntüle
11TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.MeslekGörüntüle
12MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)MeslekGörüntüle
13ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Madde AdıGörüntüle
17TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Madde AdıGörüntüle
18MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Madde AdıGörüntüle