BEHCET, Fahreddin-zâde Seyyid Ali Behcet Efendi

(d. ?/? - ö. 2 Şevval 1191/3 Kasım 1777)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Musul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ali’dir. Seyyid Abdullah Neşatî Efendi’nin oğludur. Müftü Fahreddin Efendi’nin akrabasıdır. Bu yüzden Fahreddin-zâde Seyyid Ali Behcet Efendi olarak tanındı. Irak medreselerinde ilim tahsil etti. 1171/1757-58 yılında İstanbul’a geldi. Ragıb Paşa’nın himmetiyle müderris oldu. Bir ara Haremeyn müfettişliği de yaptı. Müderrislik yaparken 2 Şevval 1197/31 Ağustos 1783’te vefat etti. Vefatına Sürûrî “ Merkad-i Behcet Efendi nûr ola” mısraı ile tarih düşürdü (Çınarcı 2007:35). Mezarı Eyüp’tedir. Vefat tarihi Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 363)’de 2 Şevval 1191/3 Kasım 1777 olarak kayıtlıdır. Kardeşi Mehmed Esad Efendi de şair olup Bağdat’ta Ömer Paşa’ya divan kâtipliği yaptı.

Ali Behcet Efendi üç dilde nazım ve nesir yazmada ustaydı. Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri vardır. Gazellerinin bir kısmı İstanbul Millet Ktp. AE Mec. 717 numaralı mecmuadadır (Ünver 2002: 200).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.)(1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 363.

Çınarcı, M. Nuri (hzl.)(2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 33-34.

Erdem, Sadık (hzl.)(1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 46-47.

Ünver, Niyazi (2002). “Behcet”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: AKM Yay. 200.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 11.04.2014]. 14-15.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tufhe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 109.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 11.04.2014]. 73.

Silahdar-zâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şuara. İstanbul Üniversitesi Ktp. T 2557. vr. 12a.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Behcet (Musullu Ali)”. C. 1.İstanbul: Dergâh Yay. 376.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Harf-i sıdka gûş-ı cânı sa‘y edip ferzâne tut

İster isen kâ’ilin âkil gerek dîvâne tut

 

Tek hemân etme efendim câm-ı peymânı şikest

Sonra mest-i kanzil ol destinde var peymâne tut

 

Eyleme agyâra karşı âşıka arz-ı melâl

Kıssa-i aşkı hakîkat bil gerek efsâne tut

 

Yine senden gayrı mahrem yok dil-i dîvâneye

Sen dilersen âşinâ add et gerek bîgâne tut

 

Kûy-ı dil-ber gibi olmaz bir hevâ-yı sâzkâr

Sen de âşık dil gibi var anda gizli hâne tut

 

Gûşuna girmez yine feryâdın ey bülbül senin

Var dilersen şâh-ı gülde hâr u hasda lâne tut

 

Meyl-i zenle olma çâk-endâz ceyb-i ismete

Behcetâ bir tıfl-ı şûhun dâmenin merdâne tut

(Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 11.04.2014]. 15.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ES'AD, Fahrî-zâde Es'ad Efendid. ? - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
2SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Doğum YeriGörüntüle
3HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01Doğum YeriGörüntüle
4ES'AD, Fahrî-zâde Es'ad Efendid. ? - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
5SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Doğum YılıGörüntüle
6HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01Doğum YılıGörüntüle
7ES'AD, Fahrî-zâde Es'ad Efendid. ? - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Ölüm YılıGörüntüle
9HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01Ölüm YılıGörüntüle
10ES'AD, Fahrî-zâde Es'ad Efendid. ? - ö. 1881MeslekGörüntüle
11SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685MeslekGörüntüle
12HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01MeslekGörüntüle
13ES'AD, Fahrî-zâde Es'ad Efendid. ? - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ES'AD, Fahrî-zâde Es'ad Efendid. ? - ö. 1881Madde AdıGörüntüle
17SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Madde AdıGörüntüle
18HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01Madde AdıGörüntüle