CÂVİD, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1250/1834)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra hâcegân sınıfına katıldı. Kassâbbaşı Şâtırî-zâde Şâkir Efendi'nin kâtibi oldu. Sonra Sadâret Mektûbî kalemi hulefâlığına getirildi. 1250/1834 yılında İstanbul'da vefat etti. "İrdi Câvid Bey bekâya bir güzel şâ'ir idi" mısraı vefatına tarihtir.

Câvid Bey'in bir gazeli Fatîn Tezkiresi'nde, birkaç manzumesi Mısır'da basılan Müntehabât-ı Mîr Nazîf'te, bir müseddes, bir tahmis ve üç gazeli de Türk Şairleri'nde yayımlandı. Bu gazellerden ikisi Nedîm'e naziredir.

Fatîn'e göre misli ve akranı bulunmayan irfan sahibi bir şair olup ateş saçan şiirleri şairlerin kalbine ateş düşürecek kadar etkilidir (1271: 45). Eldeki şiirlerinin büyük bir kısmı naziredir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Mehmed Tevfîk (1290). Kâfile-i Şu'arâ. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C.III. İstanbul

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şeb-i mehtâb olur peydâ şirâr-ı dûd-ı âhımdan

Şihâb-ı lem'a-i hasret uçar burc-ı nigâhımdan

Fezâ-yı âteşîn-i aşka düşdüm germ-cevlânım

Şu'â'-ı şu'le-i cevvâle kalkar gerd-i râhımdan

Eger bu sûz-ı hasretle gidersem hâke bî-şübhe

Olur fevvâre-i âteş-feşân peydâ giyâhımdan

Vücûdum nokta nokta kur'a-i ahter-şinâs-âsâ

Bulunmaz cây-ı hâlî dâg-ber-dâg-ı siyâhımdan

Sa'îdâ-yı sühan-sâzı ne mümkin eylemek tanzîr

Sadef-veş çıksa Câvid lü'lu-yı mazmûn şifâhımdan

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 45.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AZÎZ, Şehlâ Abdurrahman Efendi-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYDÂ, Nûrî Şeydâ Beyd. ? - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
3Enver Naci Gökşend. 1916 - ö. 14 Ocak 1986Doğum YeriGörüntüle
4AZÎZ, Şehlâ Abdurrahman Efendi-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYDÂ, Nûrî Şeydâ Beyd. ? - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
6Enver Naci Gökşend. 1916 - ö. 14 Ocak 1986Doğum YılıGörüntüle
7AZÎZ, Şehlâ Abdurrahman Efendi-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEYDÂ, Nûrî Şeydâ Beyd. ? - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
9Enver Naci Gökşend. 1916 - ö. 14 Ocak 1986Ölüm YılıGörüntüle
10AZÎZ, Şehlâ Abdurrahman Efendi-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞEYDÂ, Nûrî Şeydâ Beyd. ? - ö. 1901MeslekGörüntüle
12Enver Naci Gökşend. 1916 - ö. 14 Ocak 1986MeslekGörüntüle
13AZÎZ, Şehlâ Abdurrahman Efendi-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEYDÂ, Nûrî Şeydâ Beyd. ? - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Enver Naci Gökşend. 1916 - ö. 14 Ocak 1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AZÎZ, Şehlâ Abdurrahman Efendi-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞEYDÂ, Nûrî Şeydâ Beyd. ? - ö. 1901Madde AdıGörüntüle
18Enver Naci Gökşend. 1916 - ö. 14 Ocak 1986Madde AdıGörüntüle