CÂVİD, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1250/1834)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra hâcegân sınıfına katıldı. Kassâbbaşı Şâtırî-zâde Şâkir Efendi'nin kâtibi oldu. Sonra Sadâret Mektûbî kalemi hulefâlığına getirildi. 1250/1834 yılında İstanbul'da vefat etti. "İrdi Câvid Bey bekâya bir güzel şâ'ir idi" mısraı vefatına tarihtir.

Câvid Bey'in bir gazeli Fatîn Tezkiresi'nde, birkaç manzumesi Mısır'da basılan Müntehabât-ı Mîr Nazîf'te, bir müseddes, bir tahmis ve üç gazeli de Türk Şairleri'nde yayımlandı. Bu gazellerden ikisi Nedîm'e naziredir.

Fatîn'e göre misli ve akranı bulunmayan irfan sahibi bir şair olup ateş saçan şiirleri şairlerin kalbine ateş düşürecek kadar etkilidir (1271: 45). Eldeki şiirlerinin büyük bir kısmı naziredir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Mehmed Tevfîk (1290). Kâfile-i Şu'arâ. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C.III. İstanbul

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şeb-i mehtâb olur peydâ şirâr-ı dûd-ı âhımdan

Şihâb-ı lem'a-i hasret uçar burc-ı nigâhımdan

Fezâ-yı âteşîn-i aşka düşdüm germ-cevlânım

Şu'â'-ı şu'le-i cevvâle kalkar gerd-i râhımdan

Eger bu sûz-ı hasretle gidersem hâke bî-şübhe

Olur fevvâre-i âteş-feşân peydâ giyâhımdan

Vücûdum nokta nokta kur'a-i ahter-şinâs-âsâ

Bulunmaz cây-ı hâlî dâg-ber-dâg-ı siyâhımdan

Sa'îdâ-yı sühan-sâzı ne mümkin eylemek tanzîr

Sadef-veş çıksa Câvid lü'lu-yı mazmûn şifâhımdan

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 45.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İ. Galip Arcand. 3 Kasım 1894 - ö. 8 Ağustos 1973Doğum YeriGörüntüle
3Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Doğum YeriGörüntüle
4Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İ. Galip Arcand. 3 Kasım 1894 - ö. 8 Ağustos 1973Doğum YılıGörüntüle
6Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Doğum YılıGörüntüle
7Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İ. Galip Arcand. 3 Kasım 1894 - ö. 8 Ağustos 1973Ölüm YılıGörüntüle
9Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Ölüm YılıGörüntüle
10Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İ. Galip Arcand. 3 Kasım 1894 - ö. 8 Ağustos 1973MeslekGörüntüle
12Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960MeslekGörüntüle
13Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İ. Galip Arcand. 3 Kasım 1894 - ö. 8 Ağustos 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İ. Galip Arcand. 3 Kasım 1894 - ö. 8 Ağustos 1973Madde AdıGörüntüle
18Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Madde AdıGörüntüle