CÂVİD, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1250/1834)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra hâcegân sınıfına katıldı. Kassâbbaşı Şâtırî-zâde Şâkir Efendi'nin kâtibi oldu. Sonra Sadâret Mektûbî kalemi hulefâlığına getirildi. 1250/1834 yılında İstanbul'da vefat etti. "İrdi Câvid Bey bekâya bir güzel şâ'ir idi" mısraı vefatına tarihtir.

Câvid Bey'in bir gazeli Fatîn Tezkiresi'nde, birkaç manzumesi Mısır'da basılan Müntehabât-ı Mîr Nazîf'te, bir müseddes, bir tahmis ve üç gazeli de Türk Şairleri'nde yayımlandı. Bu gazellerden ikisi Nedîm'e naziredir.

Fatîn'e göre misli ve akranı bulunmayan irfan sahibi bir şair olup ateş saçan şiirleri şairlerin kalbine ateş düşürecek kadar etkilidir (1271: 45). Eldeki şiirlerinin büyük bir kısmı naziredir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Mehmed Tevfîk (1290). Kâfile-i Şu'arâ. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C.III. İstanbul

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şeb-i mehtâb olur peydâ şirâr-ı dûd-ı âhımdan

Şihâb-ı lem'a-i hasret uçar burc-ı nigâhımdan

Fezâ-yı âteşîn-i aşka düşdüm germ-cevlânım

Şu'â'-ı şu'le-i cevvâle kalkar gerd-i râhımdan

Eger bu sûz-ı hasretle gidersem hâke bî-şübhe

Olur fevvâre-i âteş-feşân peydâ giyâhımdan

Vücûdum nokta nokta kur'a-i ahter-şinâs-âsâ

Bulunmaz cây-ı hâlî dâg-ber-dâg-ı siyâhımdan

Sa'îdâ-yı sühan-sâzı ne mümkin eylemek tanzîr

Sadef-veş çıksa Câvid lü'lu-yı mazmûn şifâhımdan

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 45.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
2YA‘KÛB, Şeyh Ya‘kûb Efendid. ? - ö. 1642-1643Doğum YeriGörüntüle
3FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Doğum YeriGörüntüle
4SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
5YA‘KÛB, Şeyh Ya‘kûb Efendid. ? - ö. 1642-1643Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Doğum YılıGörüntüle
7SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
8YA‘KÛB, Şeyh Ya‘kûb Efendid. ? - ö. 1642-1643Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Ölüm YılıGörüntüle
10SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874MeslekGörüntüle
11YA‘KÛB, Şeyh Ya‘kûb Efendid. ? - ö. 1642-1643MeslekGörüntüle
12FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?MeslekGörüntüle
13SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YA‘KÛB, Şeyh Ya‘kûb Efendid. ? - ö. 1642-1643Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Madde AdıGörüntüle
17YA‘KÛB, Şeyh Ya‘kûb Efendid. ? - ö. 1642-1643Madde AdıGörüntüle
18FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Madde AdıGörüntüle