Dülbend-zâde/Tülbendci-zâde, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, defterdar, müderris, kadı, şehremîni
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manastır’da doğdu. Asıl adı Mehmed olan şair Dülbend-zâde sanıyla tanındı. Tuhfe-i Nâilî'de adı Tülbendci-zâde Mehmed Efendi olarak geçmektedir. İyi bir eğitim aldıktan sonra Kahire kadısı Mehmed Çelebi’den mülazım oldu. İçel’de müderrislik yaptı. Yenişehir ve Selânik kadılığından sonra İstanbul şehremîni ve defterdarı oldu. (Sungurhan 2009: 265, 266).

İyi derecede Farsça bilen şairin, Molla Câmî’nin Lüccetü’l-Esrâr adlı eserine bir naziresi vardır (Sungurhan 2008: 180).

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet  Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 06.08.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 06.08.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 16.08.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Cân halâs itmez düşen çengâline ol yâ kaşun

Öldürür tîr-i müjen yâ tîr-i gamzen yâ kaşun

 

Âsmân-ı evc-i hüsnün mâh-ı tâbânı yüzün

Tâlibân-ı ‘ıyd-ı vasla gurre-i garrâ kaşun

 

Leşker-i hûbâna hatt-ı hûb menşûr-ı ruhun

Hükmin icrâ eylemezdi çekmese tugrâ kaşun

 

Millet-i ‘ışk ehlinün mihrâbı ol vech-i vecîh

İki tâk olmış ana bî-misl ü bî-hem-tâ kaşun 

***

Sünbülün kılmaz gül ü gülzâra şâhâ ser-fürû

Servün itmez ‘ar’ar-ı kühsâra cânâ ser-fürû

 

Kur işigün hâkına her gün ser-i mihri felek

Dergeh-i ‘âlîne eyler ‘arş-ı a’lâ ser-fürû 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 06.08.2014]. 265.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)Doğum YeriGörüntüle
2DÂNİŞ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
3DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)Doğum YılıGörüntüle
5DÂNİŞ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
6DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)Ölüm YılıGörüntüle
8DÂNİŞ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
9DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)MeslekGörüntüle
11DÂNİŞ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1898MeslekGörüntüle
12DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DÂNİŞ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)Madde AdıGörüntüle
17DÂNİŞ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1898Madde AdıGörüntüle
18DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle