EDHEM, İbrâhîm Edhem Efendi

(d. 1234/1815-16 - ö. 1303/1887-88)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tahminen 1234/1815-16 yılında Sakız’da doğdu. Asıl adı İbrâhîm Edhem’dir. Topçu Kolağası Mustafa Efendi’nin oğludur. Babasının vefatından sonra amcası Sağ Kolağası Hasan Efendi tarafından küçük biraderleriyle birlikte İstanbul’a gönderilerek ilim tahsil ettirildi. Hazine-i Hassa Nâzırı ve Valide Sultan Kethüdası Giritli Mazlum Paşa ile valilik, sefirlik ve Ticaret Nezaretinde bulunan Kabûlî Paşa’nın kâtipliğini yaptı. Daha sonra bazı memurluklarda ve şehremaneti azalığında bulundu. Tahminen 1303/1887-88 yılında Beşiktaş’ta vefat etti. Mezarı Eyüp’te Bostan İskelesi’ndedir.

İbrâhîm Edhem Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Edhem’in Servet Gazetesi’nde yayımlanan iki gazeli ve birkaç beyti dışında herhangi bir eserine rastlamadığını belirtmektedir (Cunbur 1999: 404).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. C. I. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel 

Feyz-i Yezdân iledir bezli her ehl-i keremin

Olmasa bâd güher-pâş olamaz mevc-i yemîn

Sûretâ doğrulara fâ’ik olur kec-nigehân

Nazar et tavrına fevkinde menârın alemin

Mâtemi sûrına gâlib olur ehl-i hünerin

Karalanmış gam-ı dehr ile vücûdı kalemin

Vuslat u firkati te’vem bilür erbâb-ı kemâl

Farkı ne harf ü şümârında emelle elemin

Sâgarı bezm-i sühanda o kadar dâim kim

Derd-i ser vermededir neş’esi mazmûn-ı Cem’in

Etme hâmûş-ı girân-gûş-ı gurûra feryâd

Nâlenin medhali yok gûşına lâl u asamın

Artırır vasf ile mehpârelerin pertevini

Her makarrı ola burc-ı kamer ehl-i rakamın

Edhem etmekde beni bir gül-i ter zâr u hazîn

Bülbülü şimdi benim Gülşen-i cevr ü sitemin

(Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. C. I. Ankara: AKM Yay. 404.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂ'İK, Süleyman Fâ'ik Efendid. 1783-84 - ö. 1838Doğum YeriGörüntüle
2NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Doğum YeriGörüntüle
3FÂ'İK, Süleyman Fâ'ik Efendid. 1783-84 - ö. 1838Doğum YılıGörüntüle
4NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
5FÂ'İK, Süleyman Fâ'ik Efendid. 1783-84 - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
6NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
7FÂ'İK, Süleyman Fâ'ik Efendid. 1783-84 - ö. 1838MeslekGörüntüle
8NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876MeslekGörüntüle
9FÂ'İK, Süleyman Fâ'ik Efendid. 1783-84 - ö. 1838Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FÂ'İK, Süleyman Fâ'ik Efendid. 1783-84 - ö. 1838Madde AdıGörüntüle
12NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Madde AdıGörüntüle