FÂHİR, Salih Fâhir Efendi

(d. ?/? - ö. 1120-1127/1708-09- Temmuz- Ağustos 1715)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bosnalı olup, asıl adı Sâlih’tir. Bazı vezirlere/beylerbeyine imamlık yaptı. Şiir ve inşadaki yeteneğinden dolayı divan kâtibi oldu. Divan-ı hümayun kâtipleri zümresine katıldı. Daha sonra tasavvufa yönelip Mevlevî tarikatına girdi. Halvetî şeyhlerinden Şeyh İlyas Efendi'den inabet alarak Sakız Adası'nda şeyhlik yaptı. Uzun süre seyahat ettikten sonta İstanbul'a döndü ve imamlık yaptı. Mora'nın fethinden sonra Anabolu Kalesi'nde mukabeleci oldu. (Abdülkadiroğlu 1999: 292).. Bu görevindeyken vefat etti. Ölüm tarihi Beliğ’de 1120/1708-09, Safayî, Salîm ve Vekâyiü’l-Fuzalâ’da Recep 1127/ Temmuz-Ağustos 1715 olarak zikredildi. Anabolu'da medfundur .

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 469.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.03.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Görünmez 'âleme ol nev-cevân nâzükdür

Olur perî gibi gözden nihân nâzükdür

İder su'âl u cevâbı rumûz-ı gamzeyle

Tekellüm itmez o gonca-dehân nâzükdür

Dehân-ı nâzüki ile miyânı vasfında

Misâl-i Fâhir-i tâze-zebân nâzükdür

***

 Kân-ı cevâhir olsa aceb mi dehânımız

Evsâf-ı lalün oldı çü vird zebânımız

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.292.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sükkerî, Zekeriya Efendid. ? - ö. 1686Doğum YeriGörüntüle
2SÛDÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Sükkerî, Zekeriya Efendid. ? - ö. 1686Doğum YılıGörüntüle
5SÛDÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MUSTAFAd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Sükkerî, Zekeriya Efendid. ? - ö. 1686Ölüm YılıGörüntüle
8SÛDÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MUSTAFAd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Sükkerî, Zekeriya Efendid. ? - ö. 1686MeslekGörüntüle
11SÛDÎ, Ahmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MUSTAFAd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Sükkerî, Zekeriya Efendid. ? - ö. 1686Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÛDÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUSTAFAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sükkerî, Zekeriya Efendid. ? - ö. 1686Madde AdıGörüntüle
17SÛDÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MUSTAFAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle