FAHRÎ, Mehmed Fahrî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1055/1645)
dîvân Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Fahrî Çelebi’nin asıl adı Safâyî Tezkiresi’nde “Mehmed”, Rıza ve Mucîb tezirelerinde “Mahmûd” olarak geçer (Çapan 2005: 442; Zavotçu 2009: 93; Altun 1997: 50). Çorlu’da doğan Fahrî Çelebi, iyi bir tahsilin ardından Rumeli Beylerbeyi Yanyalı Arslan Paşazâde Ali Paşa zamanında kâtiplik ve müezzinlik yaptı (Çapan 2005: 442; Zavotçu 2009: 93; Altun 1997: 50). Yanya kasabasına yerleşen ve burada evlenen Fahrî Çelebi vefatına kadar da buradaki ikametini sürdürdü. Doğum tarihi hakkında bilgi bulunmayan Fahrî Çelebi’nin ölüm tarihi ise 1055 / 1645 olarak zikredilir (Çapan 2005: 442). Edebî yönü hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamakla birlikte yaşadığı asrın şairleri arasında sayıldı ve bilhassa hattatlıkta mâhir olduğu vurgulandı (Çapan 2005: 442; Zavotçu 2009: 93; Altun 1997: 50).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 314-315.

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 442-443.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş Şu’arâ. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kâtip Çelebi (2007). Keşfu’z-Zunûn. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Özcan, Abdülkadir (hzl.)  (1989). Nev'izâde Atâî, Hadâiku’l-Hakâik fi Tekmileti’ş-Şakâık. İstanbul: Çağrı Yay.

Yılmaz, Kâşif (hzl.) (2001). Güftî ve Teşrîfâtü’ş-Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı. 93-94.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGEHAN U. EKE
Yayın Tarihi: 05.03.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Makâm-ı evc-i a‘lâya irem dirsen şihâb-âsâ

Vücûd-ı pür-gubârun pāy-mâl eyle türâb-âsâ

Ben ol müstagrak-ı gird-âb-ı deryâ-yı gamam şimdi

Döner seyl-âb-ı eşküm üzre gerdûn âsiyâbâsâ

 ***

N’ola ser-geşte-i bâd-ı fenâ olsa ser-i Fahrî

Hevâ-yı aşk-ı yâr-ıla bir olmışdur habâbâsâ

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay: 442-443.)

***

Sîne dâg-ı hasretünle lâlezâr olmakdadur

Âteş-i derd-i derûnum âşikâr olmakdadur

Kaddine bakdukça ol şûhun gönül hayrân olur

La'lini gördükçe cânum neşvedâr olmakdadur

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 314-315).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
2PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Doğum YeriGörüntüle
3HATMÎ, Salih Çelebid. ? - ö. 1562Doğum YeriGörüntüle
4ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
5PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Doğum YılıGörüntüle
6HATMÎ, Salih Çelebid. ? - ö. 1562Doğum YılıGörüntüle
7ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Ölüm YılıGörüntüle
9HATMÎ, Salih Çelebid. ? - ö. 1562Ölüm YılıGörüntüle
10ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899MeslekGörüntüle
11PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768MeslekGörüntüle
12HATMÎ, Salih Çelebid. ? - ö. 1562MeslekGörüntüle
13ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HATMÎ, Salih Çelebid. ? - ö. 1562Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
17PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Madde AdıGörüntüle
18HATMÎ, Salih Çelebid. ? - ö. 1562Madde AdıGörüntüle