FEVZÎ

(d. ?/? - ö. ?/1747)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

17. yüzyılda Bosna’nın Blagay kasabasında doğdu. İstanbul’daki Galata Mevlevîhanesi’nde uzun müddet kalmış olan Fevzî, Bosna’ya döndükten sonra Mostar’da Mevlevî şeyhi oldu. 1737 yılında Banya Luka muharebesine katılıp Boşnaklar’ın zaferine üç tarih düşürdü. 1152/1739-40 yılında Bülbülistan adlı ünlü eserini Farsça olarak yazdı. Fevzî, meşhur İran şairlerinde Câmî’nin Bahâristân’ı, Sâdî’nin Bûstân ve Gülistân’ı ile Türk şairi İbn Kemâl’ın Nigâristân’ını örnek alarak eserini mensur- manzum karışık olarak yazmıştır. Bu eserin üç nüshası günümüze ulaşmıştır. Birincisi Zagrep’de (Orijentalna zbirka HAZU br.6), ikincisi Bratislava’da (Univerziteska biblioteka TG 14, br. 595) ve üçüncüsü Mostar’daki Fransisken Kilisesi2nde muhafaza edilmektedir. Mostar’daki Hersek Arşivinde de birkaç Türkçe şiiri bulunmaktadır. En ünlüsü, Şeyh Yusuf el-Mostarî’nin ölümü münasebetiyle 1119/1707 yılında yazdığı 42 beytlik mersiyesidir. 1747 yılında vefat etti.

Kaynakça

HaverćĐenita (2014). Jezik i stil djela Bulbulistan Fevzije Mostarca. Sarajevo : Filozofski Fakultet. [Elektronski izvor].

İsen, Mustafa (1994). Acıyı Bal Eylemek, Türk Edebiyatında Mersiye. Ankara: Akçağ Yay.

Şabanoviç, Hazim (1973). Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima. Sarajevo: Svjetlos Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. ALENA ĆATOVİć
Yayın Tarihi: 25.12.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Müsebba' Der-Şekl-i Terkîb Ez-Güfte-i Fevzî Efendi Berây-ı Mersiye-i Mostârî Şeyh Yûsuf

 II

Göçdi dünyâdan o sultân-ı velâyet güzeli

Kalmadı dinse n'ola şimdi cihânda bedeli

Âşık-ı zât-ı Hudâ hâdî-i râh-ı lâhût

Kâşif-i sırr-ı kuvâ nükte-güşây-ı ezeli

Mâsivây-ı atiyye bir zerre degildi hâsıl

Feyz- i zât idi gönülhânesinün mâ-hasalı

Tâlib-i vuslat u hâheşger-i kurbet el-hak

Cennet ü dûzah içün eylemez imiş ameli

Âşıkı mülket-i cânâne bir anda iletür

Sebeb-i vuslat olur âdeme peyk-i eceli

Mihr-i Hakla olıcak sâgar-ı ömri leb-rîz

Çekdi rûhını o dem câzibe-i lem-yezeli

Merd-i hak-bîne ecel vâsıta-ı vuslatdur

Ehl-i ukbâya ölüm şerbeti çok ni'metdür

III

Yûsuf-ı Mısr-ı hafî şâhid-i şâh-ı esrâr

Ma'den-i remz-i Hudâ rehber-i râh-ı ebrâr

Peyrev-i fahr-ı ümem mefhar-ı ehl-i uzlet

Mâlik-i râz-ı ezel tâlib-i feyz-i dîdâr

O safâ-bahş-ı hakîkat o vücûd-ı pâk

Maskat-ı re's-i şerîfi idi şehr-i Mostar

Nemek ü nân-ı cihâna çi temennî çi nigâh

Zâd-ı rûhı idi çil-sâle pey-â-pey ezkâr

Koydı bir hâle anı mihr ile Mevlâ kim

Sâde rûh idi birin olmış idi çâr-unsur

Emrine lâ dimez idi reviş-i nefs-i samûd

Sâhir-i şâhid idi tâ'ata her leyl ü nehâr

Teni terk eyledi rûhını idüp aşka bedel

Oldı bu hâlet ile mahfel-i Mevlâya mahal


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmed Müfettişd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂSIM, Mütevellî-zâde Âsım Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4Mehmed Müfettişd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÂSIM, Mütevellî-zâde Âsım Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7Mehmed Müfettişd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÂSIM, Mütevellî-zâde Âsım Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmed Müfettişd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÂSIM, Mütevellî-zâde Âsım Ahmedd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13Mehmed Müfettişd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSIM, Mütevellî-zâde Âsım Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmed Müfettişd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÂSIM, Mütevellî-zâde Âsım Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle