FÜRÛGÎ, Ahmed Fürûgî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1022/1613)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Asıl adı Ahmed olup Fürûgî sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp Ağazâde’den mülazım oldu. Çeşitli yerlerde kadılık yaptı. Fürûgî, 1022/1613 yılında vefat etti. Sicill-i Osmanî’de ölüm tarihi 1033/1623 olarak verilmiştir. Kaynaklarda ince manalar içeren içli şiirler yazdığını belirtilmektedir (Abdulkadiroğlu 1988: 499, Sungurhan 2009: 161).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Balcı, Rüştü (hzl.) (2014). Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zünûn An Esâmi’l-Kütübi Ve’l-Fünûn. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi AE Nr. 765. vr. 104.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi: 10.12.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 11.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tîrüne sînemi tutardı siper

Yüregi olmasa demürden eger  

***

Sînemün zahmına dermân didiler peykânun

Tokınur mı bana ey kaşı kemân dermânun

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 10.12.2014]. 161.)

***

Ey dil yanup eczâ-yı ten küllî kül oldı cümleten

Yakdı beni kâl eyledi ‘ışk âteşiyle sîm-ten

Vezn itseler altûn ile cânıyla râzîdur cihân

Hakkâ budur mevzûndur ol Yûsuf-ı gül-pîrehen

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 10.12.2014]. 161, 162.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REMZÎd. ? - ö. 1547/48Doğum YeriGörüntüle
2Esra Ağaoğlud. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4REMZÎd. ? - ö. 1547/48Doğum YılıGörüntüle
5Esra Ağaoğlud. 1979 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7REMZÎd. ? - ö. 1547/48Ölüm YılıGörüntüle
8Esra Ağaoğlud. 1979 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10REMZÎd. ? - ö. 1547/48MeslekGörüntüle
11Esra Ağaoğlud. 1979 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?MeslekGörüntüle
13REMZÎd. ? - ö. 1547/48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Esra Ağaoğlud. 1979 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REMZÎd. ? - ö. 1547/48Madde AdıGörüntüle
17Esra Ağaoğlud. 1979 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Madde AdıGörüntüle