HÂFIZ, Abdülhamîd Efendi

(d. ?/? - ö. 1208/8/1793/94)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hâfız, Abdülhamid Efendi Hanya'da bulunan Sultan İbrahim Han Camii imamı Hafız Mustafa Efendi'nin oğludur. Gençliğinde Kuran-ı Kerim'i ezberledi. Tokatlı Mehmet Efendi'den ve bazı bilginlerden yararlandı. Hacca gidip geldikten sonra Hanya'da babasının imamlık yaptığı camide müftü oldu. Bu görevde on beş yıl kaldı. Hakkındaki şikâyetlerden sonra 1206 /1791 senesi Ramazan'ında Selsebil adlı çiftlikte ikamete mecbur tutuldu. İki sene bu çiftlikte ibadetle meşgul oldu. 1208 senesi Zilhiccesi'nin sonlarında /1793/1794 vefat etti. Naşı şehir dışındaki mescit haziresindedir. Vefat tarihine Salacı-zâde Şeyh Mustafa efendi şu mısraı söylemiştir:

Eyledi me'vâ bihiştin sahnını Abdülhamîd

Yusuf Paşa Camiinde verdiği vaazlar ile herkesin takdirini kazanan Hâfız Abdülhamîd Efendi bilgin, fazıl, arif ve kâmil birisiydi. 

Kaynakça

Kurtoğlu, Orhan (hzl.)(2006). Girit Şairleri (Tezkire-i Şuara-yı Cezîre-i Girit). Ankara: Akçağ Yay. 53-54.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.09.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sultân-ı âlem Mustafa han ol şehenşâh-ı azîm

Kim kîmyââsâ nazîr ü misli nâ-yâb u adîm

Vehhâb-ı mutlak verdi ol sultâna hayrü'l-halef 

N^zük sirişteşâh-ı zîbâ çehre meh-pâre selîm

Pîşânî-i pâkinde feyz-i lutf-ı hak zâhir olur 

Bir nûr-ı lutfun makdemiyle oldu ferhân u nesîm

Gehvâre sıhhatde etsin dâye eltâf-ı Hak

Dâim o şâhı perveriş bâ-izzet ü yâr naîm

Zâtı saîd olsun İlâhî ömr ü kadri ber-mezîd

Hıfz u emânında emânet ola ya Rbb-i Rahîm

Bu mevlidin târîhini fikr eyler iken ebn fakîr

Dâi-i kümeyte abd-i kemte hâfız-ı nazm-ı kerîm

O demde geldi gûşuma bir böyle hoş-âvâ kim

Bir hâtif-i gaybî dedi târîhü'l- fevzi'l-azîm 

****

hatın misk ü anberdür ey nâz-perver

Şekerden o lebler mümessek mükerrer

Soraydım dehâna o rengîn la'lin

Soraydım nedir bu mey-i nâb-ı ahmer

Geleydi kenâra o serv-i revânım

Süreydim ayagı türâbına yüzler

Gönül safhası nakş- hüsn-i hatınla

Begim bişr kitâb oldı zîbâ musavver

Edâ-yı latîfinle sayd eyledin sen

Dil-i Hâfız'ı hoş-endâm dilber

 (Kurtoğlu, Orhan (hzl.)(2006). Girit Şairleri (Tezkire-i Şuara-yı Cezîre-i Girit). Ankara: Akçağ Yay. 53-54.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SALACIOĞLU, Mustafa Celvetîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
3MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendid. 1847 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
4SALACIOĞLU, Mustafa Celvetîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
5ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
6MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendid. 1847 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
7SALACIOĞLU, Mustafa Celvetîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908MeslekGörüntüle
9MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendid. 1847 - ö. 1910MeslekGörüntüle
10SALACIOĞLU, Mustafa Celvetîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendid. 1847 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SALACIOĞLU, Mustafa Celvetîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
15MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendid. 1847 - ö. 1910Madde AdıGörüntüle