HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâh

(d. ?/? - ö. ?/1566)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hâletî’nin asıl adı Abdullah’tır. Latîfî ve Ahdî’ye göre Ilıca, Âşık Çelebi, Hasan Çelebi, Riyâzî ve Beyânî’ye göre Köstendil, Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’da belirttiğine göre ise Filibe doğumludur. Âlî’nin “bu hakîr kendüler ile ülfet itdüm. Âşkâne eş’âra husûsâ Hayretî merhûmdan sudûr iden güftâra ragbetini müşâhede kıldum” ifadesinden Hâletî ile tanışıklığı olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple Âlî’nin doğum yeri konusundaki tespiti daha doğru olmalıdır. Hâletî, Filibe’de kadılık yapan Sanavber Çelebi’nin oğludur. Kâdirî Efendi’den mülazım olmuş ve kadılık mesleğine girmiştir.

Hocası Kâdirî Efendi’nin de yardımlarıyla Gelibolu, Filibe, Üsküp ve Selanik’te kadılık yaptı. Kural tanımaz, rint tabiatlı bir şairdir. Kaynaklar, özellikle gazellerinin güzelliği konusunda hemfikirdir. 1566 yılında vefat etti.

Kaynakça

Canım, Rıdvan, (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-şu’arâ ve Tabsıratu’n-nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt Behişt. Ankara: Akçağ Yay.

Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şuarâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretussuara.html (02.09.2013)

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 22.10.2013
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yine ‘ışk âteşiyle rûşen itdün bagrımun dâgın

Çerâgun aydın uyardun o kül öksüzi ocagın

 

Degül mühle şafak peydâ olan gerdûnda vakt-i subh

Karasını koparurken kanatmışdur felek dâgın

 

Seher gün gibi togdum diyü ol meh saldı ferdâya

Dırîg ahşamdan fark itmedüm öyle olacagın

 

Didüm meh sana dün eksükligün bil lâf-ı hüsn itme

Bu gün ol âftâbı gördün aldun mı yüzün agın

 

Kızarmış aglamakdan gözleri Ferhâd’a kûhsârun

Dökilmiş her taraf hak üzre sanma lâle yapragın

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 610)

 İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mukaddes Akmand. 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Şehbenderzâde Ahmet Hilmid. 1862-63 - ö. 16 Ekim 1914Doğum YeriGörüntüle
3EMÂNÎ, Hoca Îsâd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mukaddes Akmand. 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Şehbenderzâde Ahmet Hilmid. 1862-63 - ö. 16 Ekim 1914Doğum YılıGörüntüle
6EMÂNÎ, Hoca Îsâd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mukaddes Akmand. 1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Şehbenderzâde Ahmet Hilmid. 1862-63 - ö. 16 Ekim 1914Ölüm YılıGörüntüle
9EMÂNÎ, Hoca Îsâd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mukaddes Akmand. 1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Şehbenderzâde Ahmet Hilmid. 1862-63 - ö. 16 Ekim 1914MeslekGörüntüle
12EMÂNÎ, Hoca Îsâd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mukaddes Akmand. 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Şehbenderzâde Ahmet Hilmid. 1862-63 - ö. 16 Ekim 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMÂNÎ, Hoca Îsâd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mukaddes Akmand. 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Şehbenderzâde Ahmet Hilmid. 1862-63 - ö. 16 Ekim 1914Madde AdıGörüntüle
18EMÂNÎ, Hoca Îsâd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle