HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâh

(d. ?/? - ö. ?/1566)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hâletî’nin asıl adı Abdullah’tır. Latîfî ve Ahdî’ye göre Ilıca, Âşık Çelebi, Hasan Çelebi, Riyâzî ve Beyânî’ye göre Köstendil, Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’da belirttiğine göre ise Filibe doğumludur. Âlî’nin “bu hakîr kendüler ile ülfet itdüm. Âşkâne eş’âra husûsâ Hayretî merhûmdan sudûr iden güftâra ragbetini müşâhede kıldum” ifadesinden Hâletî ile tanışıklığı olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple Âlî’nin doğum yeri konusundaki tespiti daha doğru olmalıdır. Hâletî, Filibe’de kadılık yapan Sanavber Çelebi’nin oğludur. Kâdirî Efendi’den mülazım olmuş ve kadılık mesleğine girmiştir.

Hocası Kâdirî Efendi’nin de yardımlarıyla Gelibolu, Filibe, Üsküp ve Selanik’te kadılık yaptı. Kural tanımaz, rint tabiatlı bir şairdir. Kaynaklar, özellikle gazellerinin güzelliği konusunda hemfikirdir. 1566 yılında vefat etti.

Kaynakça

Canım, Rıdvan, (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-şu’arâ ve Tabsıratu’n-nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt Behişt. Ankara: Akçağ Yay.

Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şuarâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretussuara.html (02.09.2013)

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 22.10.2013
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yine ‘ışk âteşiyle rûşen itdün bagrımun dâgın

Çerâgun aydın uyardun o kül öksüzi ocagın

 

Degül mühle şafak peydâ olan gerdûnda vakt-i subh

Karasını koparurken kanatmışdur felek dâgın

 

Seher gün gibi togdum diyü ol meh saldı ferdâya

Dırîg ahşamdan fark itmedüm öyle olacagın

 

Didüm meh sana dün eksükligün bil lâf-ı hüsn itme

Bu gün ol âftâbı gördün aldun mı yüzün agın

 

Kızarmış aglamakdan gözleri Ferhâd’a kûhsârun

Dökilmiş her taraf hak üzre sanma lâle yapragın

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 610)

 İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44Doğum YeriGörüntüle
2AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Doğum YeriGörüntüle
3ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Doğum YeriGörüntüle
4ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44Doğum YılıGörüntüle
5AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Doğum YılıGörüntüle
6ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Doğum YılıGörüntüle
7ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44Ölüm YılıGörüntüle
8AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Ölüm YılıGörüntüle
10ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44MeslekGörüntüle
11AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65MeslekGörüntüle
12ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56MeslekGörüntüle
13ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALÂADDÎN ALÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1543-44Madde AdıGörüntüle
17AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Madde AdıGörüntüle
18ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Madde AdıGörüntüle