HAMDÎ, Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1127\'den sonra/1715\'ten sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Ahmed’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul’da doğdu. İyi bir eğitim alarak tahsilini tamamladı. Maliye kaleminde kâtiplik görevine getirildi. Bilgisi ve mahareti sayesinde kısa zamanda mesleğinde terfi ederek bağlı bulunduğu dairede baş halifeliğe kadar yükseldi. Ne zaman ve nerede vefat ettiğine dair her hangi bir bilgi yoktur. 1127’de /1715 Soda adasının fethine düşürdüğü bir tarihten hareketle, vefat tarihinin 1715 ve sonrası olabileceği düşünülebilir.

Kaynaklarda şairin eserleriyle alâkalı her hangi bir kayıt bulunmamaktadır. Şiirlerinde Hamdî mahlasını kullanan Ahmed Efendi’nin Mora, Ayamavra ve Soda adalarının fethine ve Çorlulu Ali Paşa’nın yaptırdığı medrese için tarih düşürdüğü bilinmektedir. Kütüphane kayıtları ve kataloglarda yapılan taramalarda, bazı şiir mecmuaları içinde Hamdî mahlaslı şairlere ait şiirler tespit edilmiştir. Ancak bu şiirlerden hangilerinin Ahmed Hamdî’ye, hangilerinin Hamdî mahlaslı diğer şairlere ait olduğu tespit edebilmek güçtür. Hamdî’nin edebî şahsiyetiyle alâkalı olarak, devrinde beğenildiğine dair Safâyî (Çapan 2005:159-160) ve Sâlim (İnce 2005: 297) tezkirelerinde kayıtlar mevcuttur. Şiir ve inşâda kudretli bir şair, tarih düşürmede oldukça mâhirdir. Ayrıca asrının nâzik ve latîf sözlü şairleri arasında yer almıştır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 159-61.

İnce, Adnan, (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: AKM Yay. 297.

İpekten, Haluk vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay. 179.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı  (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 944.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981) . "Hamdî Ahmed".  C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 81.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âşık-ı hayâl-i dilîr ile vasl-ı cû gerek* 

Mir’ât-i dilde aks-i ruhı rû-be-rû gerek

Yâd-ı ruhunla pâyına eşkim revân olur

Dâ’im nihâl-i gülşene elbette su gerek

Dil-i çâk-i zahm-ı hecrindir ey sanem*

Târ-ı nigâh-ı merhametiyle rüfû gerek

Tâk-ı zebercede yazılırdı nazîresi

Tab‘-ı selîm-i Hamdi’ye bir mâh-rû gerek

(Çapan, Pervin (hzl.)(2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 161.)

 

* Vezne uymuyor.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi, Gümrük Hâfızıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3VÂSIK, Ahmed, Vâsık-ı Dîvâned. ? - ö. 1711Doğum YeriGörüntüle
4HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi, Gümrük Hâfızıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6VÂSIK, Ahmed, Vâsık-ı Dîvâned. ? - ö. 1711Doğum YılıGörüntüle
7HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi, Gümrük Hâfızıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9VÂSIK, Ahmed, Vâsık-ı Dîvâned. ? - ö. 1711Ölüm YılıGörüntüle
10HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi, Gümrük Hâfızıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
12VÂSIK, Ahmed, Vâsık-ı Dîvâned. ? - ö. 1711MeslekGörüntüle
13HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi, Gümrük Hâfızıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÂSIK, Ahmed, Vâsık-ı Dîvâned. ? - ö. 1711Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi, Gümrük Hâfızıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VÂSIK, Ahmed, Vâsık-ı Dîvâned. ? - ö. 1711Madde AdıGörüntüle