HAMDÎ, Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1127\'den sonra/1715\'ten sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Ahmed’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul’da doğdu. İyi bir eğitim alarak tahsilini tamamladı. Maliye kaleminde kâtiplik görevine getirildi. Bilgisi ve mahareti sayesinde kısa zamanda mesleğinde terfi ederek bağlı bulunduğu dairede baş halifeliğe kadar yükseldi. Ne zaman ve nerede vefat ettiğine dair her hangi bir bilgi yoktur. 1127’de /1715 Soda adasının fethine düşürdüğü bir tarihten hareketle, vefat tarihinin 1715 ve sonrası olabileceği düşünülebilir.

Kaynaklarda şairin eserleriyle alâkalı her hangi bir kayıt bulunmamaktadır. Şiirlerinde Hamdî mahlasını kullanan Ahmed Efendi’nin Mora, Ayamavra ve Soda adalarının fethine ve Çorlulu Ali Paşa’nın yaptırdığı medrese için tarih düşürdüğü bilinmektedir. Kütüphane kayıtları ve kataloglarda yapılan taramalarda, bazı şiir mecmuaları içinde Hamdî mahlaslı şairlere ait şiirler tespit edilmiştir. Ancak bu şiirlerden hangilerinin Ahmed Hamdî’ye, hangilerinin Hamdî mahlaslı diğer şairlere ait olduğu tespit edebilmek güçtür. Hamdî’nin edebî şahsiyetiyle alâkalı olarak, devrinde beğenildiğine dair Safâyî (Çapan 2005:159-160) ve Sâlim (İnce 2005: 297) tezkirelerinde kayıtlar mevcuttur. Şiir ve inşâda kudretli bir şair, tarih düşürmede oldukça mâhirdir. Ayrıca asrının nâzik ve latîf sözlü şairleri arasında yer almıştır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 159-61.

İnce, Adnan, (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: AKM Yay. 297.

İpekten, Haluk vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay. 179.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı  (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 944.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981) . "Hamdî Ahmed".  C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 81.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âşık-ı hayâl-i dilîr ile vasl-ı cû gerek* 

Mir’ât-i dilde aks-i ruhı rû-be-rû gerek

Yâd-ı ruhunla pâyına eşkim revân olur

Dâ’im nihâl-i gülşene elbette su gerek

Dil-i çâk-i zahm-ı hecrindir ey sanem*

Târ-ı nigâh-ı merhametiyle rüfû gerek

Tâk-ı zebercede yazılırdı nazîresi

Tab‘-ı selîm-i Hamdi’ye bir mâh-rû gerek

(Çapan, Pervin (hzl.)(2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 161.)

 

* Vezne uymuyor.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Doğum YeriGörüntüle
2HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
3SABÎH, Ali Ağad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1722Doğum YeriGörüntüle
4MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Doğum YılıGörüntüle
5HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YılıGörüntüle
6SABÎH, Ali Ağad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1722Doğum YılıGörüntüle
7MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Ölüm YılıGörüntüle
8HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Ölüm YılıGörüntüle
9SABÎH, Ali Ağad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1722Ölüm YılıGörüntüle
10MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52MeslekGörüntüle
11HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23MeslekGörüntüle
12SABÎH, Ali Ağad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1722MeslekGörüntüle
13MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SABÎH, Ali Ağad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1722Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Madde AdıGörüntüle
17HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Madde AdıGörüntüle
18SABÎH, Ali Ağad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1722Madde AdıGörüntüle