HÂTİFÎ, Mehmed Çelebi

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Niğde’de doğdu. Asıl adı Mehmed olan şair Hâtifî mahlasıyla şiirler yazdı. İyi bir eğitim gördü. Medine kadısı Kara Davud-zâde’den mülazım oldu ve kadılık yaptı. Az sayıda şiiri olan şairin gazelleri güzeldir. Belâgat ilminde üstattır. Hâtifî, 1000/1591 yılında vefat etti (Kılıç 2010: 530, 531, Solmaz 2005: 307). 

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 136.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 20.06.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.06.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Meger ol lâl-i şekker-hâ ki tûtî dil uzatmışdur

Urup dest-i kazâ agzını burnını kanatmışdur

Görelden dâglarla sînemün zeyn oldugın cânâ

Üşüp evrâk-ı gül sahn-ı gülistânı tonatmışdur

Olaldan ‘âşık-ı şeydâsı bir tersâ-beçe tıflun

Külâhı âhumun dûd-ı kebûdı göge atmışdur

Leb-i lâl-i ‘araknâkına öykünmiş diyü sâkî

‘Arakla bâde-i nâbı biribirine katmışdur 

Şeb-i târîk-i gamda öykünürmiş rişte-i eşke

Şihâbun Hâtifî çarh-ı felek ayın uzatmışdur

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.06.2014]. 422.)

***

Bak rûy-ı yâre âyine-i pür-safâ budur

Gel gör sirişk-i dîdemi necm-i hüdâ budur

Mey rûh-ı sânidür disem isbâta kâdirem

Ehl-i mezâk içinde bu gün müdde’â budur

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 531)

***

Gül degül peydâ olan sahn-ı harîm-i bâğda

Yılda bir sikke çıkar şâh-ı bahârun nâmına

Kâse-i çeşmüm ki pürdür eşk-i hûn-âlûd ile

Seng-i ta’n atar Cem’üñ câm-ı sürûr-encâmına

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 531)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Üzeyir Lokman Çaycıd. 22 Ağustos 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZAMÎRÎ, İsmail Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHMET/KOCATÜRK, Mehmet Kocatürkd. 1929 - ö. 2005Doğum YeriGörüntüle
4Üzeyir Lokman Çaycıd. 22 Ağustos 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZAMÎRÎ, İsmail Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEHMET/KOCATÜRK, Mehmet Kocatürkd. 1929 - ö. 2005Doğum YılıGörüntüle
7Üzeyir Lokman Çaycıd. 22 Ağustos 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZAMÎRÎ, İsmail Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMET/KOCATÜRK, Mehmet Kocatürkd. 1929 - ö. 2005Ölüm YılıGörüntüle
10Üzeyir Lokman Çaycıd. 22 Ağustos 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZAMÎRÎ, İsmail Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MEHMET/KOCATÜRK, Mehmet Kocatürkd. 1929 - ö. 2005MeslekGörüntüle
13Üzeyir Lokman Çaycıd. 22 Ağustos 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZAMÎRÎ, İsmail Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMET/KOCATÜRK, Mehmet Kocatürkd. 1929 - ö. 2005Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Üzeyir Lokman Çaycıd. 22 Ağustos 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZAMÎRÎ, İsmail Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MEHMET/KOCATÜRK, Mehmet Kocatürkd. 1929 - ö. 2005Madde AdıGörüntüle