HIZIR

(d. ?/? - ö. 1260/1844-45’te hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da Abdullah Paşa’nın 1260/1844-1845 yılında yaptırdığı görkemli bir çeşmede bir tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzumedeki tarihten 19. yüzyılda yaşadığı ve 1260/1844-45 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2004). “Hızır”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 370.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

‘Abdullâh Paşa Çeşmesi Kitâbesi

‘Asr-ı şevket hasr-ı Hân ‘Abdülmecîd’de bâ-sebât

Buldu âb u tâb-ı ‘umrânî ser-â-ser kâ’inât

Oldu cûy-ı cûd u nehr-i intizâmı sû-be-sû

Gülsitân-ı ‘âleme revnak fezâ hemçün Herât

Muktezâ-yı sırr-ı en-nâsu ‘alâ dîni’l-mülûk

Oldu pey-rev meşreb-i ‘âlîsine ehl-i necât

Olmada her dem müşîrân-ı kibâr-ı devleti

Sâyesinde mazhar-ı hayr u hisâl-i münciyât

Tırabzon’un ya‘ni ez-cümle müşîr-i efhamı

Âsaf-ı ‘ayn-ı ‘inâyet vâli-i vâlâ-sıfat

Ya‘ni ‘Abdullâh Paşa-yı himem-perver k’anın

Menba‘-ı zâtîsidir bir çeşme-sâr-ı mekremet

Tırabzon’un halkı cümle el-‘ataş gûyâ iken

Nehr-i cûdu cûş edüp mânende-i ‘aynu’l-hayât

Süls-i mâl-i dâder-i cennet-mekânından k’odur

Nâm-daş-ı Câmi‘u’l-Kur’ân-ı kerrûbî-simât

Kayakalda maksemin inşâ edüp bu çeşmenin

Gebr Meydânı’na karşu etdi icrâ-yı fürât

Çok değil bu çeşmenin bir katresi olsa eğer

Lezzet-efzâ-yı mezâk-ı şâribîn u şâribât

Feyz-i sârîsi değil maksûr bu dil-cû çeşmeden

Müstefîz olmakda zî-rûh ile envâ‘-ı nebât

Cüst-cû-yı âb-ı hayvân du‘â kıl bâ‘dezîn

Hızriyâ bâ-reşha-i enbûr-ı ferhunde-nikât

Nâzil oldukça semâdan âb-ı sâf olsun ba‘îd

Zât-ı ‘Abdullâh Paşa’da ‘umûm[-ı] hâdisât

Rehber olsun zâtına mâu’l-vusûl-i matlaba

Hasr-ı tevfîk-i İlâhî bâ-füyûz-ı bâhirât

Vere merhûm Hazret-i ‘Osmân Paşa’ya dahi

‘Adn-i a‘lâda keremle Hak kusûr-ı âliyât

Etdiğinden çün revân-ı eşref-i sıbtını şâd

Bâ-füyûz-ı âb-rûy-ı Ehl-i Beyt-i tâhirât

Selsebîl u Havz-ı Kevser’den ilâ yevmi’l-ebed

Nûş ede selsâl-i ‘azb-i hôş-güvâr-ı sâfiyât

Hızriyâ târîhi oldu âb-ı Kevserveş bedîd

Akdı ‘Abdullâh Paşa Çeşmesi hemçün Furât (1260/1844)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 85-87.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
2Hasan Hüsnü Durgund. 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MUHİBBÎd. 1494 - ö. 1566Doğum YeriGörüntüle
4FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
5Hasan Hüsnü Durgund. 1944 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MUHİBBÎd. 1494 - ö. 1566Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
8Hasan Hüsnü Durgund. 1944 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MUHİBBÎd. 1494 - ö. 1566Ölüm YılıGörüntüle
10FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hasan Hüsnü Durgund. 1944 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MUHİBBÎd. 1494 - ö. 1566Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Madde AdıGörüntüle
14Hasan Hüsnü Durgund. 1944 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MUHİBBÎd. 1494 - ö. 1566Madde AdıGörüntüle