HÜRREMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdatlı olup tezkire sahibi Ahdî'nin akrabasıdır (Solmaz 2013:209-210, Kurnaz 2011: 247). Âlî, Künhü'l-Ahbâr'da bildirdiğine göre 994/1586’da Bağdat’a hazîne defterdarı olarak gittiğinde otuz kadar şair, kendisine kaside, tarih ve gazel sunar. Budinli Hisâlî, Metâli´ü'n-Nezâir adlı eserinde Âlî'nin Kerbelâ konulu gazeline nazire yazan yirmi kadar Osmanlı şairinin matlaını bir araya geti­rir. Şairlerden sekizi Bağdatlı olup muhtemelen Âlî'yi karşılamaya gelen­lerin arasında yer almışlardır. Bu manzumelere göre Âlî'ye şiir sunan Bağdatlı şairler Hurremî, Tarzî, Ahdî, Kelâmî, Aklî, Seyyid Feyzî, Rûhî ve Harîrî'dir. Budinli Hisâlî, Metâli´ü'n-Nezâir’inde Âlî ve Hurremî’nin şiirlerinin matlalarını da arka arkaya vermektedir (Kaya 2003: 881).

Ahdî’nin anlattıklarına göre Hurremî, Acem şairlerinin divanları­nı okumuştur. Fuzûlî'nin hayranıdır. Onun şiirlerini dilinden düşürmezmiş. Bulunduğu her mecliste Fuzulî’den okuyup yazarmış (Solmaz 2013:209). Ahdî, Hurremî’nin güzel latîfeleri olduğunu söyler. Aynı zamanda büyük küçük herkesin beğendiği biri imiş. Türkçe’nin yanında Farsça matlaları da vardır.

Kaynakça

Aksoyak, İ. Hakkı (2005).“Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Bağdatlı Rûhî’ye Etkisi”. Bilig. (33): 137-147.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

İsen, Mustafa (hzl.)(1994). Gelibolulu Mustafa Âlî. Künhü'l-Ahbâr'ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (1997). Ötelerden Bir Ses. "Edebiyat Tarihimizde Bağdat". Ankara: Akçağ Yay.

Kaya, Bilge (hzl.) (2003). Hisâlî Metâli´ü’n-Nezâir. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal (1997).  "Rûhî'nin Dostları". Divan Edebiyatı Yazıları. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.)(2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.)(2017). Gülşen-i Şuara. https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/56733,ahdi-gulsen-i-suarapdf.pdf?0. [erişim tarihi: 01.11.2020].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.12.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ârâm cûdâ z’ân meh-i hod-kâm nedârem

Nâ-kâm cüdâ geşte em ârâm nedârem

xx

Ne sır var bâtınında bilmezem kim meclis-i meyde

Düşer erbâb-ı meclis mest olup ammâ sebû düşmez

xx

Dime kim dil-berde ancak kâmet-i bâlâ gerek

Kâmet-i bâlâsı gibi her yiri alâ gerek

xx

Minnet Hudâ’ya hâsıl idüp devr-i kâmımuz

Kan yutdurur adûlara şürb-i müdâmımuz

xx

Kaçan kim arz-ı hâle başlasam ol şûh-ı bed-hûya

Komaz kendüyi anda ya tegâfül ya itâb eyler

Sana ey Hurremî lal-i leb-i yâr itdügi rengi

Ne câm eyler mahabbet meclisinde ne şarâb eyler

xx

Siyeh-pûş ol gel ey âbdâl dil-i mâh-ı Muharrem’dür

Figân it şerhalar çek sînene hengâm-ı mâtemdür

Gel ey davâ-yı mihr-i âl iden kan agla gamnâk ol

Bu demlerde mahabbet hânedânun gönli pür-gamdur

 (Solmaz, Süleyman (hzl.)(2017). Gülşen-i Şuara. https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/56733,ahdi-gulsen-i-suarapdf.pdf?0. [erişim tarihi: 01.11.2020]. 146.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İSLÂMÎ BEYd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
2SABRÎ, Sabrî Abdurrahman Çelebi, Arap-zâded. ? - ö. 1590Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
3BEHİŞTÎ, Ramazan b. Abdülmuhsind. ? - ö. 1571-72Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
4MEŞREBÎ, Kalenderd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
5KİLKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
6ATÂ, Hekim Sinânoğlud. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle