HÜSEYİN, Pervâne-zâde Hüseyin Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne'de doğdu. Ancak, adının mı yoksa mahlasının mı Hüseyin olduğu belli değildir (Canım 1995: 262). Pervâne-zâde adıyla da anılmaktadır. Pervâne-zâde Hüseyin Çelebi, sipahi zümresine mensup olup Sadrazam Filibeli Hâfız Ahmed Paşa'nın yanında Bağdat seferine katıldı. Abdurrahman Hıbrî'ye göre 1032/1622-23 yılında, Ahmed Bâdî'ye göre 1034/1624-25 yılında bedevi Araplar tarafından şehit edile­rek Bağdat'a defnedildi (Hıbrî 1999: 73b; Kazancıgil 2000: 461). Ramazan 1032/ Haziran-Temmuz 1623 ve Şevval 1032/ Temmuz-Ağustos 1623 arasında Musul çevresinde bulunan Hâfız Ahmed Paşa, Bağdat'ın savunmasını Bekir Subaşı'ya bırakır. Bekir Subaşı'nın müdafaasına rağmen oğlunun ihaneti sonucu Bağdat İranlıların eline geçer. Bağdat'ı almak için Hâfız Ahmed Paşa'nın yola çıkışı 1034/1624-25 tarihine rastlamaktadır. Bağdat'ı almak için dokuz ay direnen Hâfız Ahmed Paşa, kıtlık, hastalık ve benzeri sebeplerden dolayı dönmek zorunda kalır. Bu dönüş anında İranlıların Os­manlılara saldırdıkları görülür (Canım 1995: 262). Rıdvan Canım, Edirne Şairleri'inde şairin 1625 yılında öldürüldüğünü kaydeder (Canım 1995: 262). Tuhfe-i Nâilî ise vefatını 1032/ 1622-23 olarak göstermektedir. Bağdat'ta medfundur (Kurnaz vd. 2001:48641240).

Abdurrahman Hıbrî, Hüseyin Çelebi'nin şiir yazan bir oğlu bulun­duğunu ve Sipahî mahlasını kullandığını belirtir. (Hıbrî 1999: 73b).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.

Kazancıgil, Ratip (2000) Riyâz-ı Belde-i Edirne, Bâdî Ahmed. İstanbul: Acar Matbaası.

Kazancıgil, Ratip (hzl.)(1999) Hibrî, Abdurrahman. Enisü’l-Müsâmirîn. Edirne Tarihi. Edirne: Edirne Valiliği.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gülşen-i hüsn içre cânâ kâmetün serv ü nihâl

Ârızın verd-i mutarrâ gözlerin nergis misâl

 

Hâkden ref' it Hüseyn-i bendeni şâhum meded

Hecr-i pâ-bûsunla gurbet oldı zîrâ pây-mâl

 

***

 

Semend-i nâza o nev-res süvâr olur giderek

Kemend-i zülfüne diller şikâr olur giderek

 

O mâh burc-ı şerefden yeni dogmuşdur

Şuâ-ı mihr-i ruhı tâbdâr olur giderek

 

Visâl-i bâgına yârin irem diyü her su

Sirişk-i dîdelerim cûybâr olur giderek

(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 241).

 

Gülşen-i hüsn içre cânâ kâmetin serv-i nihâl

Ârızın verd-i mutarrâ gözlerün nergis misâl

(Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.1240).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEDÎ’Î, Miskî Emîroğlu, Müşkî Emîroğlud. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KABÂYÎ, Kabâyî Çelebid. ? - ö. 1620Doğum YeriGörüntüle
3VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99Doğum YeriGörüntüle
4BEDÎ’Î, Miskî Emîroğlu, Müşkî Emîroğlud. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KABÂYÎ, Kabâyî Çelebid. ? - ö. 1620Doğum YılıGörüntüle
6VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99Doğum YılıGörüntüle
7BEDÎ’Î, Miskî Emîroğlu, Müşkî Emîroğlud. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KABÂYÎ, Kabâyî Çelebid. ? - ö. 1620Ölüm YılıGörüntüle
9VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99Ölüm YılıGörüntüle
10BEDÎ’Î, Miskî Emîroğlu, Müşkî Emîroğlud. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11KABÂYÎ, Kabâyî Çelebid. ? - ö. 1620MeslekGörüntüle
12VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99MeslekGörüntüle
13BEDÎ’Î, Miskî Emîroğlu, Müşkî Emîroğlud. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KABÂYÎ, Kabâyî Çelebid. ? - ö. 1620Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEDÎ’Î, Miskî Emîroğlu, Müşkî Emîroğlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KABÂYÎ, Kabâyî Çelebid. ? - ö. 1620Madde AdıGörüntüle
18VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99Madde AdıGörüntüle