ŞEREF, Şerefüddîn Şuayb Efendi

(d. 1257/1841 - ö. 1329/1911)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1841/1257 yılının ortalarında Edirne’de Sabunî Hacı Halîl Mahallesi’nde doğdu. Asıl adı Şerefüddîn Şuayb Efendi’dir. Şiirlerinde Şeref mahlasını kullandı. Veli Dede dergâhının şeyhi Seyfullah Efendi’nin büyük oğlu, Şeyh Tal’at Efendi’nin biraderidir. İlim tahsil edip tarikat adabı öğrendi. Halvetî tarikatının Gülşenî koluna mensup şeyhlerdendir. Edirne’de Müslim Efendi dergâhında şeyhlik yaptı. 1329/1911’de vefat edince buraya defnedildi. “Şeyhu ârif-i billâh” ibaresi ölümüne düşürülen tarihtir.
Şiirleri ve bazı tasavvufi risaleleri vardır.
1. Îzâhu’l-Merâm fî Meziyeti’l-Kelâm / Şerhu’n-Nokta ve’l-Kalem: Hasan Sezâyî Efendi’nin “Kalem-i sun’-ı ezel her ne ki tahrîr itdi” mısrası ile başlayan gazelinin şerhidir. Matbudur.
2. Keşfü’s-Salât: Esrâr-ı salâta dair bir risaledir. Basılmamıştır.
Bunların yanı sıra nûrun hakikatine dair basılmamış risaleleri vardır. Şerefüddîn Şuayb Efendi ârif ve edib bir zat idi.

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (hzl.) (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Reng u elvân-ı cihânla itme cânâ ittisâf
Sil gönülden gayr fikrin itme kendin sîne-sâf


Nûr-ı ‘irfân ile keşf it anla nefsün hîlesin
Kıl sefer mülk-i derûna eyle dil beytin tavâf

Taht-ı dilde hükm idüp ey şâh dîvân itmege
Çün gerekdür nefs ile çok ictihâd u i’tilâf

Hakka vuslat ister isen ser-fürû kıl âdeme
Âdem-i ma‘ni durur zîrâ hakîkatde mutâf

Vâkıf-ı esrâr olan bir kâmilün gir kalbine
Ey Şeref bulmak dilersen dü-cihânda sen mu‘âf
(Adıgüzel, Niyazi (hzl.) (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi. 213.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂ'İB, Hattat-zâde Hacı Mehmed Efendid. ? - ö. 1778/79Doğum YeriGörüntüle
2İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
3KEVSER, Kevser Hanımd. ? - ö. 1914 ds.Doğum YeriGörüntüle
4ABDURRAHMAN SÜREYYÂ, Mîrdûhî-zâded. 1841 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
5ES'AD DEDE, Mehmed Es'ad Deded. 1841 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
6Ibıray Altınsarind. 20 Ekim 1841 - ö. 17 Temmuz 1889Doğum YılıGörüntüle
7SÂBİR, Mirza Ali Ekber Tahirzaded. 30.05.1862 - ö. 12.07.1911Ölüm YılıGörüntüle
8ENVERd. 1828 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9RUHSATÎ, Deliktaşlı Mustafad. ? - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837MeslekGörüntüle
11HAZÎN, Derviş Hazînd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ARZÎ, Mehmed Deded. ? - ö. 1664MeslekGörüntüle
13ZEYNELÂBİDÎNd. 1862-63 - ö. 1913-14?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İBRÂHÎM, İbrâhîm Câvid, Rusçuklud. 1285 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂRİF, Ârif Beyd. ? - ö. 1822-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LEBÎB, Mehmed Lebîb Efendi, İstanbullud. 1789 - ö. 1867Madde AdıGörüntüle
17REŞKÎ, HALİL REŞKÎ EFENDİd. ? - ö. 1718-19Madde AdıGörüntüle
18SEYYİD, Abdurrahman Nesîb Deded. ? - ö. 1842Madde AdıGörüntüle