İSMET, Diyarbakırlı

(d. ?/? - ö. 1273/1857)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı İsmet’tir. Diyarbakır’da doğdu. Tahsilinin ardından 1230/1815 yılında Mısır’a gitti. Kahire’de uzun müddet kaldı. Çeşitli memuriyetlerde bulundu. 1250/1834 yılında İstanbul’a geldi. Kastamonu ve Sivas eyaletleri defterdarları maiyetlerinde çalıştı. Musul valisi İnce Bayrakdarzâde Mehmed Paşa’ya divan kâtibi oldu. Paşa’nın vefatından sonra bu görevinden ayrıldı. İstanbul’a döndükten sonra başka memuriyetlerde istihdam edildi. Bir süre Trablusgarp’ta görev yaptı. 1267/1850 yılında memurluktan azlini isteyerek İstanbul’a yerleşti. İstanbul’da Bâb-ı Âlî civarında mektupçu dükkanı açtı. 1273/1857 yılında vefat etti. 

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Güner, Galip, N. Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nahl-ı meşrebce nice meyvâ olur âlem bu ya

Zevke bak yokdan neler peydâ olur âlem bu ya

Görme ahkar kimseyi yek beyza-ı nâ-çîzden

Refte refte murg-ı bî-hemtâ olur âlem bu ya

Yıkma bu deryâ-yı mihnet içre bir dil keştîsin

Bâdbân-ı aşka bir a’dâ olur âlem bu ya

Gamze-i ser-tîzine dil baglamakdan âşıkân

Derd alır dermân bulur şeydâ olur âlem bu ya

Sûz-ı âh u medd-i âhımdır bugün ey meh-likâ

Ahker-i dilden şerer-efzâ olur âlem bu ya

Yok yeri erbâb-ı aşkın çarh-ı gerdûn içre kim

Câh ile câhil zevi’d-dünyâ olur âlem bu ya

Çek tekâpû âleminde bu firâkı ser-te-ser

Bir temennâ-yı visâl îmâ olur âlem bu ya

Gam-güsâr olsam ne mâni zirve-i hicrân ile

Kîmyâ-yı behceti me’vâ olur âlem bu ya

Âlem-efrûz bir güzel cân u ciger mevcûd iken

Zâhidin derdi fakat güştâ olur âlem bu ya

Gel revân ol mâ gibi cûy-ı irâdetle müdâm

Menzilin Mevlâ bilir a’lâ olur âlem bu ya

Gam yeme agyâr içün zerre gönülden İsmetâ

Çünki her Fir’avn’a bir Mûsâ olur âlem bu ya

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 299.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VELİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VÜCÛDÎ, Ahmed Vücûdî Efendid. ? - ö. 1658-59Doğum YeriGörüntüle
3NA'ÎM, Mehmedd. 1842 - ö. 1884Doğum YeriGörüntüle
4VELİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5VÜCÛDÎ, Ahmed Vücûdî Efendid. ? - ö. 1658-59Doğum YılıGörüntüle
6NA'ÎM, Mehmedd. 1842 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
7VELİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8VÜCÛDÎ, Ahmed Vücûdî Efendid. ? - ö. 1658-59Ölüm YılıGörüntüle
9NA'ÎM, Mehmedd. 1842 - ö. 1884Ölüm YılıGörüntüle
10VELİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11VÜCÛDÎ, Ahmed Vücûdî Efendid. ? - ö. 1658-59MeslekGörüntüle
12NA'ÎM, Mehmedd. 1842 - ö. 1884MeslekGörüntüle
13VELİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÜCÛDÎ, Ahmed Vücûdî Efendid. ? - ö. 1658-59Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NA'ÎM, Mehmedd. 1842 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VELİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VÜCÛDÎ, Ahmed Vücûdî Efendid. ? - ö. 1658-59Madde AdıGörüntüle
18NA'ÎM, Mehmedd. 1842 - ö. 1884Madde AdıGörüntüle