KÂMİL, İshâk-zâde Mehmed Kâmil Çelebi

(d. ?/? - ö. 1148/1735-36)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Karabağ’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Emir Buharî müntesibi Karabağlı İshak Efendi’nin torunu olduğundan İshak-zâde Mehmed Kâmil Çelebi olarak tanındı. Babası Şam kadılarından Ârifî mahlasıyla şiirler yazan İshâk-zâde Mehmed Efendi’dir. Medrese öğrenimi görerek mülâzım oldu. Kadılık yaptı. Eğriboz kadısı iken Vali İpşir Paşa ile yediği yemekten zehirlenerek 1148/1735-36 yılında vefat etti.

Râmiz (Erdem 1994: 255)’e göre şiir ve inşada, hat ve imlada yetenekli olup devrinin usta satranç oyuncularındandı. Sâlim (İnce 2005: 592)’e göre zamanına göre bilgili bir kimse olup Farsça ve Türkçe şiir söylemeye muktedir idi. Râmiz (Erdem 1994: 255)’de bir gazeli; Sâlim (İnce 2005: 592-593)’de ise bir gazeli, bir rubaisi, bir matlaı ve Farsça bir müfredi yer almaktadır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 861.

Cunbur, Müjgân (2004). “Kâmil”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 310.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 254-255.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 591-593.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 242.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 840.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). “Kâmil Mehmed Çelebi (İshakzâde)”. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 133.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aceb bu fülk-i belâ-keş kenâra düşmez mi

Yem-i emelde kalır bir diyâra düşmez mi

 

Nişân-ı sümm-i semendin eden temâşâ hîç

Gubâr-ı dergeh-i devlet-medâra düşmez mi

 

Nedir bu cûşişin ey eşk-i çeşm-i hûn-âlûd

O mihr-i hüsne koya bir nezâre düşmez mi

 

Gören o hattı ruh-ı âlin ey perî-sîmâ

Hevâ-yı seyr-i gül ü sebzezâra düşmez mi

 

Görürse Kâmil eger nâle-i seher-hîzim

Hezâr şerm ile sad i‘tizâre düşmez mi

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 592).

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Doğum YeriGörüntüle
2MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Doğum YeriGörüntüle
3SARI ÂŞIKd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
5MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
6SARI ÂŞIKd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
8MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
9SARI ÂŞIKd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866MeslekGörüntüle
11MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888MeslekGörüntüle
12SARI ÂŞIKd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SARI ÂŞIKd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Madde AdıGörüntüle
17MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Madde AdıGörüntüle
18SARI ÂŞIKd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle