KUTBÎ/PAŞA ÇELEBİ, Gıyaseddin Efendi

(d. ?/? - ö. 927/1520/21)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İzniklidir. Asıl adı Gıyaseddin Mehmed’dir. Şeyh Kutbeddin İznikî’nin torunu, Ak Şemseddin’in ise yeğenidir. Hz. Peygamber neslinden olan Kutbî, “Paşa Çelebi” sanıyla meşhur oldu. Hayâlî Çelebi ve Hâce-zâde’den ilim tahsil ederken tasavvufa da meyletti. İstanbul’da sırasıyla Molla Gürânî, Beypazarı, ve Seyfiyye, Amasya’da Hüsamiyye, Edirne’de Çelebi ile Bursa’da Sultan Medresesi’nde müderrislik yaptı. En son Semaniye Medreselerinden birine müderris olarak atanmışken bu görevi terk ederek Eyüp Medresesi’ni tercih etti. Burada bir müddet görev yaptıktan sonra Amasya Sultan Medresesi’ne tayin edildi ve burada müderrislik yaparken yetmiş akçe ile emekliye ayrıldı. En son Kudüs Medresesi’ne müderris olarak atanmayı talep etti. Ancak bu göreve atanmasına rağmen oraya gidemeden 927/1520-21 tarihinde vefat etti. Bursa’da Molla Çelebi civarında medfundur. Ağakapısı’nda Mehmed Paşa Mescidi’nin banisidir.

Eserleri:

Heves-nâme: İnşasının güzelliği dolayısıyla II. Bayezid’in Amasya valiliği yaptığı sırada nişancılığını yapan Kutbî, Mehmed Mecdî Efendi’ye göre bütün çeşitli konularda birçok risale yazdıysa da bunları mükemmel bir kitap hâline getiremediğini (Özcan 1989: 340) söyler. Sehî Bey ve Bursalı Mehmed Tahir ise Kutbî’nin ünlü İranlı belagatçi Şerafettin Râmî’nin Enîsü’l-Uşşâk isimli kitabına aynı üslupta Heves-nâme isminde Farsça nazire yazdığını belirtirler (İsen 1998: 96, Yavuz ve Özen 1972: 192). Heves-nâme’nin bir nüshası Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Hk 439’da kayıtlıdır.

Kutbî, bölümler hâlinde yazdığı bu eserde kimsenin o zamana kadar kullanmadığı garip teşbihler ve acaip tabirleri bularak kullanmıştır. Şair, ayrıca muhayyel, güzel şiirler ile parlak gazellerin sahibiydi (İsen 1998: 96).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Atlansoy, Kadir (1998). Bursa Şairleri, Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyoğrafileri. Bursa: Asa Kitabevi.

İpekten, Halûk (1996). Divan Edebiyatında Edebî Muhitler. İstanbul: MEB Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi, Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 152a-b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Mecdî Mehmed Efendi, Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik. Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri. C. 1. İstanbul: Çağrı Yay.

Yavuz, Fikri ve İsmail Özen (hzl) (1972). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. 2. İstanbul: Meral Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 20.08.2014
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Ne dil-i haste-i mecrûhuma merhem bulınur

Ne zaman gussaları def’ine hem-dem bulınur

 

Ne perîşânlıgımı hâtır-ı sevdâ-zedenün

Şefkat ü rahm idüben bir sorar âdem bulunur

 

Âşinâlıkda sebât üzre ne bir kimse olur

Bu cihân içre karâr üzre hemân gam bulunur

 

xxx

Çıkdı gözümden hevâ-yı sebze-i bâg-ı İrem

Biteli gülşen yüzinde sûsen-i anber-feşân

 

xxx

Ruhlarında yüzünün gülleri durmaz açılır

Gülşen-i bâg-ı İremdür ki kış u yaz açılur

(İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi, Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay. 96-97.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYÂLÎ, Şemseddîn Ahmedd. ? - ö. 1470-71Doğum YeriGörüntüle
2EŞREF-İ SÂNÎ, Şeyh Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1698Doğum YeriGörüntüle
3DERÛNÎd. ? - ö. 1544Doğum YeriGörüntüle
4HAYÂLÎ, Şemseddîn Ahmedd. ? - ö. 1470-71Doğum YılıGörüntüle
5EŞREF-İ SÂNÎ, Şeyh Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1698Doğum YılıGörüntüle
6DERÛNÎd. ? - ö. 1544Doğum YılıGörüntüle
7HAYÂLÎ, Şemseddîn Ahmedd. ? - ö. 1470-71Ölüm YılıGörüntüle
8EŞREF-İ SÂNÎ, Şeyh Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1698Ölüm YılıGörüntüle
9DERÛNÎd. ? - ö. 1544Ölüm YılıGörüntüle
10HAYÂLÎ, Şemseddîn Ahmedd. ? - ö. 1470-71MeslekGörüntüle
11EŞREF-İ SÂNÎ, Şeyh Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1698MeslekGörüntüle
12DERÛNÎd. ? - ö. 1544MeslekGörüntüle
13HAYÂLÎ, Şemseddîn Ahmedd. ? - ö. 1470-71Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EŞREF-İ SÂNÎ, Şeyh Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1698Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DERÛNÎd. ? - ö. 1544Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAYÂLÎ, Şemseddîn Ahmedd. ? - ö. 1470-71Madde AdıGörüntüle
17EŞREF-İ SÂNÎ, Şeyh Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1698Madde AdıGörüntüle
18DERÛNÎd. ? - ö. 1544Madde AdıGörüntüle