LÜZÛMÎ, Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1295 ds./1878 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed’dir. Lüzûmî mahlasını kullanmıştır. Diyarbakırlı olan şairin ne zaman doğduğuna ilişkin herhangi bir kayıt yoktur. Alî Emîrî ve ondan naklen Nail Tuman’ın naklettiğine göre Lüzûmî Ahmed, arazi memurluğu yapmıştır. 1280/1863 senesinden itibaren 15 yıl boyunca Siirt’te kâtiplik yapmış ve 1295/1878 yılında memleketi Diyarbakır’a dönmüştür. Sonraki tarihlerde Dîvân’ının tertibiyle meşgul olmuştur. Şairin ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

Alî Emirî onu, şiirin inceliklerini iyi bilen usta bir şair olduğundan bahseder (Güner vd. 2003: 49). Dîvân’ının tek nüshası Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Manzum Bölümü, 384 numarada kayıtlıdır. Ancak bu nüsha epey zarar görmüş, şiirlerin üstü çizilmiş ve eserin çoğu yaprağı kopmuş durumdadır.

Kaynakça

Adak, Abdurrahman (2012). Ali Emiri’nin Gözüyle Diyarbakırlı Şairler. İstanbul: Kent Işıkları Yay.

Güner, G.-Güner, N. (hzl.) ( 2003). Alî Emîrî, Esâmî-yi Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmûa-i Eş'âr. Diyarbakır Ziya Gökalp Kütüphanesi. No: 577. vr. 239.

Dîvân-ı Lüzûmî. Millet Yazma Eser Kütüphanesi. Ali Emiri Manzum Bölümü. No: 384. vr. 104a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 13.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Piyâle-i müli sun def’-i gam kılıncaya dek

Yem-i safâya dilüm sâkiyâ talıncaya dek

Harâba vardı gönül fart-ı intizârından

Bu şeb o mâhveşüm meclise gelinceye dek

Ham oldı kâmeti çevgânveş dil-i zârun

Nişân-ı vuslata gûy-ı emel çalıncaya dek

Ne eşk-i hasret akıtdı hezâr çeşminden

Çemensitân-ı ümîdinde gül gülinceye dek

Çü mû-şikâf-ı dil ol mû-miyân-ı esrârun

Belî ne kîl ile kâl eyledi bilinceye dek

Dirîg hâne-harâb oldı dil habâbâsâ

Mey-i safâ ile câm-ı emel tolıncaya dek

Misâl-i hâle ham oldı Lüzûmi kâmetüm âh

O mâh-ı burc-ı şeref derkenâr olıncaya dek

(Dîvân-ı Lüzûmî. Millet Yazma Eser Kütüphanesi. Ali Emiri Manzum Bölümü. No: 384. 112 vr.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92Doğum YeriGörüntüle
2CEDÎDÎ, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1829Doğum YeriGörüntüle
3Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92Doğum YılıGörüntüle
5CEDÎDÎ, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
6Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92Ölüm YılıGörüntüle
8CEDÎDÎ, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
9Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92MeslekGörüntüle
11CEDÎDÎ, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1829MeslekGörüntüle
12Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEDÎDÎ, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92Madde AdıGörüntüle
17CEDÎDÎ, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1829Madde AdıGörüntüle
18Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle