MÂCİD, Mustafa Çelebi

(d. ?/? - ö. 1132/1719-20’den sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Mâcid Mustafa Çelebi olarak tanındı. Reisülküttap kalemi kâtiplerindendi. Boğdan voyvodasına divan kâtibi oldu. Vefat tarihi bilinmese de düşürmüş olduğu tarihlerden 1132/1719-20 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Yaradılışı hiciv ve mizaha meyilliydi. Tarih düşürmede usta idi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Safayî (Çapan 2005: 563-564)’de Dürrî Efendi’nin Edirne’de onarttığı bir çeşmeye (1130/1717-18), Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın Şehzâde Câmii yanına yaptırdığı medreseye (1132/1719-20) tarihleri ile bir kasidesinden iki beyti ve bir rubaisi yer almaktadır. Sâlim Tezkiresi (İnce 2005: 610-611)’nde ise iki rubaisi bulunmaktadır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 563-564.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 610-611.

İnce, Adnan (2006). “Mâcid”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 181-182.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.899.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Mâcid Mustafa Çelebi”. İstanbul: Dergâh Yay. 109. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kasîde

Gördüler etmeyerek tavr-ı kadîme ragbet

Rütbesinden oluyor her birisi âvâre

Şimdi kurtulmag içün pençe-i bâz-ı zulden

Girdi erbâb-ı kalem hep feyz-i kafes-i destâra

(Rubâ‘î)

Tîr-i müjene sînemiz âmâc olsun

Cân ister ise sîneden ihrâc olsun

Zâr eyleyip eylerse seni dil bî-zâr

Nerrâd gibi bir pûla muhtâc olsun

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 563-564.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
2ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660Doğum YeriGörüntüle
3İsmail Hikmet Ertayland. 1889 - ö. 18 Aralık 1967Doğum YeriGörüntüle
4NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
5ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660Doğum YılıGörüntüle
6İsmail Hikmet Ertayland. 1889 - ö. 18 Aralık 1967Doğum YılıGörüntüle
7NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660Ölüm YılıGörüntüle
9İsmail Hikmet Ertayland. 1889 - ö. 18 Aralık 1967Ölüm YılıGörüntüle
10NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912MeslekGörüntüle
11ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660MeslekGörüntüle
12İsmail Hikmet Ertayland. 1889 - ö. 18 Aralık 1967MeslekGörüntüle
13NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İsmail Hikmet Ertayland. 1889 - ö. 18 Aralık 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
17ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660Madde AdıGörüntüle
18İsmail Hikmet Ertayland. 1889 - ö. 18 Aralık 1967Madde AdıGörüntüle