MÂCİD, Mustafa Çelebi

(d. ?/? - ö. 1132/1719-20’den sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Mâcid Mustafa Çelebi olarak tanındı. Reisülküttap kalemi kâtiplerindendi. Boğdan voyvodasına divan kâtibi oldu. Vefat tarihi bilinmese de düşürmüş olduğu tarihlerden 1132/1719-20 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Yaradılışı hiciv ve mizaha meyilliydi. Tarih düşürmede usta idi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Safayî (Çapan 2005: 563-564)’de Dürrî Efendi’nin Edirne’de onarttığı bir çeşmeye (1130/1717-18), Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın Şehzâde Câmii yanına yaptırdığı medreseye (1132/1719-20) tarihleri ile bir kasidesinden iki beyti ve bir rubaisi yer almaktadır. Sâlim Tezkiresi (İnce 2005: 610-611)’nde ise iki rubaisi bulunmaktadır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 563-564.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 610-611.

İnce, Adnan (2006). “Mâcid”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 181-182.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.899.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Mâcid Mustafa Çelebi”. İstanbul: Dergâh Yay. 109. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kasîde

Gördüler etmeyerek tavr-ı kadîme ragbet

Rütbesinden oluyor her birisi âvâre

Şimdi kurtulmag içün pençe-i bâz-ı zulden

Girdi erbâb-ı kalem hep feyz-i kafes-i destâra

(Rubâ‘î)

Tîr-i müjene sînemiz âmâc olsun

Cân ister ise sîneden ihrâc olsun

Zâr eyleyip eylerse seni dil bî-zâr

Nerrâd gibi bir pûla muhtâc olsun

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 563-564.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MES'ÛD, Hoca-zâde Mes'ûd Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Doğum YeriGörüntüle
2ŞEKÛRÎ, Himmet-zâde Şeyh Abduşşekûr Efendid. ? - ö. 1766-1767Doğum YeriGörüntüle
3Atilla Atalayd. 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MES'ÛD, Hoca-zâde Mes'ûd Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Doğum YılıGörüntüle
5ŞEKÛRÎ, Himmet-zâde Şeyh Abduşşekûr Efendid. ? - ö. 1766-1767Doğum YılıGörüntüle
6Atilla Atalayd. 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MES'ÛD, Hoca-zâde Mes'ûd Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEKÛRÎ, Himmet-zâde Şeyh Abduşşekûr Efendid. ? - ö. 1766-1767Ölüm YılıGörüntüle
9Atilla Atalayd. 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MES'ÛD, Hoca-zâde Mes'ûd Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666MeslekGörüntüle
11ŞEKÛRÎ, Himmet-zâde Şeyh Abduşşekûr Efendid. ? - ö. 1766-1767MeslekGörüntüle
12Atilla Atalayd. 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MES'ÛD, Hoca-zâde Mes'ûd Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEKÛRÎ, Himmet-zâde Şeyh Abduşşekûr Efendid. ? - ö. 1766-1767Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Atilla Atalayd. 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MES'ÛD, Hoca-zâde Mes'ûd Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Madde AdıGörüntüle
17ŞEKÛRÎ, Himmet-zâde Şeyh Abduşşekûr Efendid. ? - ö. 1766-1767Madde AdıGörüntüle
18Atilla Atalayd. 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle