NASFET, Hasan Bayrakdar-zâde Mustafa Nasfet Efendi

(d. ?/? - ö. Cemâziyelâhır 1223/Temmuz-Ağustos 1808)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Hasan Bayrakdar adlı birinin oğlu olduğundan ve Enderun’da yetiştiğinden Hasan Bayrakdar-zâde ve Enderunlu Mustafa Nasfet Efendi olarak tanındı. Hazine-i Hümayun kâtiplerindendi. Sultan IV. Mustafa’ya kaftancı oldu. Cemâziyelâhır 1223/Temmuz-Ağustos 1808’de idam edildi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Âkif (Uysal Bozaslan 2012: 2552-2553) ve Fatîn (1271: 409) tezkirelerinde bir gazeli yer almaktadır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1228.

Değirmencioğlu, Saliha (2006). “Nasfet”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 529.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 409.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 338.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.  1061.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 03.06.2014]. 180.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Nasfet Mustafa Efendi”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 521. 

Uysal Bozaslan, Seda (2012). “Enderunlu Mehmet Âkif’in Mir’ât-i Şi’r Adlı Tezkiresinin Muhtasar Bir Nüshası”. Turkish Studies=Türkoloji Araştırmaları 7 (2): 2531-2568. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/503051239_142Uysal%20Bozaslan%20Seda_S-2531-2568.pdf [erişim tarihi: 03.06.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ziyâ-res oldu yine tab‘a âfitâb-ı ferah

Münevver etdi şeb-i târ-ı derdi tâb-ı ferah

Hemîşe sâha-i dilden gumûmun ardınca

Gece Geçe nesîm gibi esb-i pür-şitâb-ı ferah

Gamında şâdi-i dîgerle eylemiş ülfet

Eder mi âşık-ı gam-hâr irtikâb-ı ferah

Ümîd-i bûse-i va‘d ile eglenir âşık

Rakam-zed-i hatın olmuş eder hisâb-ı ferah

Zevâl-i âlemi derk eyleyen dil-âgehler

Ne dil-şikeste-i gamdır ne zevk-yâb-ı ferah

Yeter bu mev‘ize tehdîd-i rinde ey vâ‘iz

Kitâb-hânede yok mu aceb kitâb-ı ferah

Unutdurur gam-ı sad-sâleyi derûnundan

Ederse hâme eger Nasfet intihâb-ı ferah

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 409). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎN, Azîz-zâde Mehmed Emin Efendid. 1716-17 - ö. 1750-51Doğum YeriGörüntüle
2Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Doğum YeriGörüntüle
4EMÎN, Azîz-zâde Mehmed Emin Efendid. 1716-17 - ö. 1750-51Doğum YılıGörüntüle
5Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Doğum YılıGörüntüle
7EMÎN, Azîz-zâde Mehmed Emin Efendid. 1716-17 - ö. 1750-51Ölüm YılıGörüntüle
8Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Ölüm YılıGörüntüle
10EMÎN, Azîz-zâde Mehmed Emin Efendid. 1716-17 - ö. 1750-51MeslekGörüntüle
11Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15MeslekGörüntüle
13EMÎN, Azîz-zâde Mehmed Emin Efendid. 1716-17 - ö. 1750-51Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎN, Azîz-zâde Mehmed Emin Efendid. 1716-17 - ö. 1750-51Madde AdıGörüntüle
17Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Madde AdıGörüntüle