NÛHÎ

(d. ?/? - ö. 940/1533/34)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Eynehan iken değiştirip Ahmed yaptı. Priştinelidir. Şair Levhî ve Azmî’nin kardeşidir. Memleketinde bir miktar tahsil gördükten sonra İstanbul’a gelerek hazinedarbaşı Davud Paşa’ya hizmet eden şair onun aracılığıyla divan kâtibi oldu. Kanunî’nin büyük oğlu Sultan Mehmed sancağa çıktığında sır kâtibi olarak yanındaydı. Onun ölümünden sonra yeniden aslî görevine dönerek divan-ı hümâyûn kâtipliğine geçen Nûhî, önceleri şarap, daha sonra esrar ve afyon müptelası oldu. Âşık Çelebi şair Na’tî ve Figânî’nin kadeh arkadaşı olduğu notunu düşer. Son günlerini sürekli uyuyarak kendini bilmez bir halde geçiren Nûhî’nin önce mesleğinden olması, sonra da Sultan Süleyman’ın 940/1533/34’daki Van seferi esnasında vuku bulan ölümü, bu alışkanlığı yüzünden oldu. Âşık Çelebi, hattının çok güzel, şiirinin gönül açıcı, nesrinin de nefis olduğunu kaydeder.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

“Nûhî”(1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 81.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

 Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul: Mihrân Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Nakş idelden nüh-felek deyrini nakkaş-ı ezel

 Yazmadı tasvîr-i hüsnüñ gibi bir rengîn güzel

 Gün gibi her gün görün ey âftâb[um] çeşmüme

 Kim senüñ gün yüzüñe mihr-i felek olmaz bedel

 Ben gedâlar şâhı olursam aceb midür n’ola

 Sen bugün sultân-ı hûbân olmaga olduñ mahal

 Ben mürîd-i pîr-i ışkuñ mürşid olup umaram

 Künc-i gamda çekmeyem sûfî gibi tûl-ı emel

 Dür dişüñle leblerüñ mercânını nazm itmege

 Nûhi-i gavvâsuña deryâ yiter bahr-i remel

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. 1534)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂTİFÎ, Sipahî-zâde Hâtifî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFÂ ÇELEBİ, Defteremînid. ? - ö. 1569Doğum YeriGörüntüle
3VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂTİFÎ, Sipahî-zâde Hâtifî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MUSTAFÂ ÇELEBİ, Defteremînid. ? - ö. 1569Doğum YılıGörüntüle
6VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HÂTİFÎ, Sipahî-zâde Hâtifî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MUSTAFÂ ÇELEBİ, Defteremînid. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
9VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HÂTİFÎ, Sipahî-zâde Hâtifî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11MUSTAFÂ ÇELEBİ, Defteremînid. ? - ö. 1569MeslekGörüntüle
12VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÂTİFÎ, Sipahî-zâde Hâtifî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUSTAFÂ ÇELEBİ, Defteremînid. ? - ö. 1569Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂTİFÎ, Sipahî-zâde Hâtifî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MUSTAFÂ ÇELEBİ, Defteremînid. ? - ö. 1569Madde AdıGörüntüle
18VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle