PAZARBAŞI-ZÂDE, Hüseyin Mahvî/Fâriğ Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Pazarbaşı-zâde sanıyla tanındı. Önceleri şiirlerinde Fâriğ mahlasını kullanan şair daha sonra Mahvî mahlasını kullandı ve bu mahlasıyla meşhur oldu. Anadolu kazaskeri Sinân Çelebi’den mülazım oldu. Bursa’da Bâyezîd Paşa’ya müderris oldu. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kadılık yaptı. Parlak zekası ve çeşitli marifetleriyle tanınan Mahvî Çelebi, ok atmada, silahşörlükte ve mûsiki ilminde ustaydı. Şiir ve inşada da kabiliyet sahibiydi (Kılıç 2010: 790, İsen 1994: 272).

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

İsen, Mustafa (1994). Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.09.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ruh-ı dilber gamıyla sînem üzre tâze dâgum var

Belâlı bülbülem gülzâr-ı ‘âlemden ferâgum var

 

Ben ol gam şâhıyam ki bu habâb-ı eşk-i âlemden

Leb-i deryâda konmış bir niçe gülgûn otagum var 

***

Zülfünle salınur sanemâ tıfl-ı dil yine

Ol onmayası şimdiden ehl-i hevâ geçer 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 790, 791.)

***

Kemân ebrûlarun anlar ki ey mihr ü hilâl eyler

Sözün togrusı budur kim katı egri hayâl eyler 

***

Gözünle kaddün ü zülf ü femün müsellemdür

Terahhum eyle begüm ‘âşıka bu ‘âlemdür 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.09.2014]. 266.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İBRÂHİM HÂSd. ? - ö. 1761-1762Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Rızad. 1858 - ö. 26 Şubat 1930Doğum YeriGörüntüle
3İSMETÎ, Mehmed İsmetî Çelebid. 1611-1613 - ö. 1665Doğum YeriGörüntüle
4İBRÂHİM HÂSd. ? - ö. 1761-1762Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Rızad. 1858 - ö. 26 Şubat 1930Doğum YılıGörüntüle
6İSMETÎ, Mehmed İsmetî Çelebid. 1611-1613 - ö. 1665Doğum YılıGörüntüle
7İBRÂHİM HÂSd. ? - ö. 1761-1762Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Rızad. 1858 - ö. 26 Şubat 1930Ölüm YılıGörüntüle
9İSMETÎ, Mehmed İsmetî Çelebid. 1611-1613 - ö. 1665Ölüm YılıGörüntüle
10İBRÂHİM HÂSd. ? - ö. 1761-1762MeslekGörüntüle
11Ahmet Rızad. 1858 - ö. 26 Şubat 1930MeslekGörüntüle
12İSMETÎ, Mehmed İsmetî Çelebid. 1611-1613 - ö. 1665MeslekGörüntüle
13İBRÂHİM HÂSd. ? - ö. 1761-1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Rızad. 1858 - ö. 26 Şubat 1930Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSMETÎ, Mehmed İsmetî Çelebid. 1611-1613 - ö. 1665Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İBRÂHİM HÂSd. ? - ö. 1761-1762Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Rızad. 1858 - ö. 26 Şubat 1930Madde AdıGörüntüle
18İSMETÎ, Mehmed İsmetî Çelebid. 1611-1613 - ö. 1665Madde AdıGörüntüle