RÂ'İF, Mollacık-zâde Mehmed Râ'if Efendi

(d. ?/? - ö. 1240/1825)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Râ'if Efendi olup kibâr-ı müderrisînden Besîm Efendi'nin oğlu ve Rumeli Kazaskeri Mollacık-zâde İshak Efendi'nin torunudur. Mollacık-zâde sanıyla tanındı. 1210/1795 senesinde medrese öğrenimini tamamladı. Bir müddet Rumeli Kazaskeri kassâmlığı görevinde bulunduktan sonra 1239/1824 yılında Yenişehr-i Fenâr Mollası oldu ve bu görevdeyken 1240/1825 tarihinde orada vefat etti. Şahoğlu Câmii haziresine defnedildi.

Mollacık-zâde Râ'if'in 785 beyitlik İlm-i Ferâ'iz Manzûmesi adlı bir eseriyle Kasîde-i Bürde Tahmîsi buulnmaktadır. Hakkında bilgi veren kaynaklar şiir ve inşâda yetenekli olduğunu bildirmektedir.

Kaynakça

Arif Hikmet. Arif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı. No: 789.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Düşüp izârına aks-i piyâle-i gül-reng

Çerâg yakdı gülistâna lâle-i gül-reng

 

Duhân-ı sürh degil feyz-i mihr-i âteş-i aşk

Bitürdi sünbül-i âha külâle-i gül-reng

 

Bahâr-ı hat gelicek hall-i bâde-i lebine

Yazıldı gül-varak üzre risâle-i gül-reng

 

Sunar fütâdeye nevrûz-ı vasl irişdi deyü

Dehânı hokka-i şekker nevâle-i gül-reng

 

Gelince hat dil-i pür-hûnı tuhfe kıl yâre

Geçer bahârda makbûle kâle-i gül-reng

 

Hayâl-i vasf-ı leb-i la'l-i yâr ile Râ'if

Çekîde oldı kalemden makâle-i gül-reng

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 101.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gülçin Alpöged. 21 Aralık 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Başak Tunceld. 17 Haziran 1985 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Doğum YeriGörüntüle
4Gülçin Alpöged. 21 Aralık 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Başak Tunceld. 17 Haziran 1985 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Doğum YılıGörüntüle
7Gülçin Alpöged. 21 Aralık 1935 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Başak Tunceld. 17 Haziran 1985 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Ölüm YılıGörüntüle
10Gülçin Alpöged. 21 Aralık 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Başak Tunceld. 17 Haziran 1985 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975MeslekGörüntüle
13Gülçin Alpöged. 21 Aralık 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Başak Tunceld. 17 Haziran 1985 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Gülçin Alpöged. 21 Aralık 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Başak Tunceld. 17 Haziran 1985 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Madde AdıGörüntüle