REŞÎD, Hüseyin Çelebi

(d. ?/? - ö. 1133/1720-21)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğan şairin asıl adı Hüseyin’dir. Öğrenim gördükten sonra, yeniçeri kalemi kesedarı ardından da başhalifesi oldu. Bu görevden emekliye ayrılan Reşîd, 1133/1720-21 yılında vefat etti. Öldüğünde yaşı seksen civarındaydı. Edirnekapı dışına defnedildi.

Hoş sohbet, birçok ilimde bilgi sahibi bir şair olarak tanınan Reşîd’in herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bir bilgi verilmediği gibi edebî kişiliği üzerinde de durulmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1379.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay. 256-57.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 127-28.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 354.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 345.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vakâyiü’l-Fudalâ II-III. Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 741.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Teveccüh ol hat-ı nev-hîze hurdedânlıkdır

Temellük eylemek ol demde mihribânlıkdır

Asâ yerine tutarsa aceb mi pîr-i mugân

Elinde câmı anın kârı nev-civânlıkdır

Zebân-ı hâme Reşîdâ aceb mi olsa teblîg

Hemîşe kârı nezâketde tîr-zebânlıkdır

***

Atdık kemân-ı âh ile tîr-i ricâmızı

Bulduk felekde menzilin aldık hevâmızı

Urdu ayaga cür’a gibi reşk edip felek

Çok gördü bezm-i dildeki câm-ı safâmızı

Tâ görmeyince dîde Reşîdâ sirişkimiz

Bilmez derûn-ı dilde olan mâ-cerâmızı

***

Gelmez zebân-ı hâhişime nâm-ı vuslatın

Bin ömr-i câvidâna deger zevk-i hasretin

Bâd-ı sabâya müjde-künân el salar çenâr

Reftâra gelse bâgıma eger seyr-i kâmetin

Mengûş-ı gûş ederdi dür-i nazmını Reşîd

Sarrâf-ı çarh bilse eger kadr ü kıymetin

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay. 256-57.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdullah Ziya Kozanoğlud. 16 Ocak 1906 - ö. 29 Mart 1966Doğum YeriGörüntüle
2Hüsamettin Bozokd. 20 Şubat 1916 - ö. 28 Ekim 2008Doğum YeriGörüntüle
3Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Doğum YeriGörüntüle
4Abdullah Ziya Kozanoğlud. 16 Ocak 1906 - ö. 29 Mart 1966Doğum YılıGörüntüle
5Hüsamettin Bozokd. 20 Şubat 1916 - ö. 28 Ekim 2008Doğum YılıGörüntüle
6Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Doğum YılıGörüntüle
7Abdullah Ziya Kozanoğlud. 16 Ocak 1906 - ö. 29 Mart 1966Ölüm YılıGörüntüle
8Hüsamettin Bozokd. 20 Şubat 1916 - ö. 28 Ekim 2008Ölüm YılıGörüntüle
9Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Ölüm YılıGörüntüle
10Abdullah Ziya Kozanoğlud. 16 Ocak 1906 - ö. 29 Mart 1966MeslekGörüntüle
11Hüsamettin Bozokd. 20 Şubat 1916 - ö. 28 Ekim 2008MeslekGörüntüle
12Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995MeslekGörüntüle
13Abdullah Ziya Kozanoğlud. 16 Ocak 1906 - ö. 29 Mart 1966Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hüsamettin Bozokd. 20 Şubat 1916 - ö. 28 Ekim 2008Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Abdullah Ziya Kozanoğlud. 16 Ocak 1906 - ö. 29 Mart 1966Madde AdıGörüntüle
17Hüsamettin Bozokd. 20 Şubat 1916 - ö. 28 Ekim 2008Madde AdıGörüntüle
18Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Madde AdıGörüntüle