REŞÎD, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1227/1812)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Mehmed’dir. Meşhur hattatlardan Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin oğludur. 1174/1760-61 yılında babasının ölümünden sonra III. Mustafa’nın emriyle Enderun Sarayında öğrenim gördü. Öğrenimini tamamladıktan sonra Hazîne-i Hümâyûn ricali zümresine dâhil olan Mehmed Reşîd Efendi, 1190/1776-77’de Darphâne-i Âmire kâtipliği hizmetine atandı. Ardından divan hocaları züm­resine terfi etti. 1227/1812 yılında İstanbul’da vefat etti. Sicill-i Osmânî’de 1228/1813’te öldüğü kayıtlıdır (Akbayar 1998: 1380).

Mehmed Reşîd Efendi, hüsn-i hattı Süleyman Fehîm Efendi’den meşk etti. Hüsn-i hatla birlikte şiirle de ilgilendi. Ancak herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Hüsn-i hat ile kaleme aldığı birkaç Mushaf’ı ve en'amı bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1380.

Enderunlu Mehmed Âkif. Mir’at-i Şi’r. Milli Kütüphane Yazmaları. 06 Hk 1237. vr. 21a-b.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 347.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 448.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es’ad Mehmed Efendi ve Bâğçe-i Safâ-Endûz’u. Burdur. 126.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 3. İstanbul: Mihran Matbaası. 2280.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 15.03.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Fehm iden bu çeşme-sâr-ı kevni mânend-i serâb

Âb u tâb itmez anun mînâ-yı kâlbin neş’e-yâb

Semt-i âlûde-dile sultân-ı aşk itmez nüzûl

Menzil olmaz şâh-ı âlî-şân içün cây-ı harâb

Def’-i agyâr eyle ol hem encümen ol mihr ile

Bâ’is-i cem’iyyet-i zerrât olur gitse sehâb

Zîr-i pây ol âsitân-âsâ cihâna bî-vücûd

Bâb-ı irfâna eger istersen etmek intisâb

Bî-bedel bir mâhir ü tab’-ı afîfâ kim Reşîd

Şîve-i hüsn ü cemâl-i nazmına olmaz cevâb

(Enderunlu Mehmed Âkif. Mir’at-i Şi’r. Milli Kütüphane Yazmaları. 06 Hk 1237. vr. 21b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İffet Evind. 1916 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869Doğum YeriGörüntüle
3REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Doğum YeriGörüntüle
4İffet Evind. 1916 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
6REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Doğum YılıGörüntüle
7İffet Evind. 1916 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869Ölüm YılıGörüntüle
9REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Ölüm YılıGörüntüle
10İffet Evind. 1916 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869MeslekGörüntüle
12REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719MeslekGörüntüle
13İffet Evind. 1916 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İffet Evind. 1916 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869Madde AdıGörüntüle
18REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Madde AdıGörüntüle