RESÎM, Kilisli Hüseyin Resîm Efendi

(d. ?/? - ö. 21 Safer 1179/9 Ağustos 1765)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kilis’te doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Hüseyin’dir. Kilisli Hüseyin Resîm Efendi diye tanındı. Recep 1167/Nisan-Mayıs 1754’te Halep, 1174/1760-61’de Edirne kadısı oldu. Daha sonra Mekke payesi verildi. 21 Safer 1179/9 Ağustos 1765’te vefat etti. Üsküdar’da Eski Vâlide Camiinin bahçesine defnedildi. Fazıl ve bilgili bir kimseydi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şefkat (Kılıç yty.: 66) ve Silahdar-zâde (vr. 45b) tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 727.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 379.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 08.05.2014]. 66.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 337.

Silahdar-zâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şuarâ. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. T 2557. vr. 45b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.05.2015
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Serv-i gülzâr-ı İrem şimşâd-ı tarf-ı cû mudur

Şem’-i bâlâ-yı tecellî kâmet-i dil-cû mudur

Kâbe kavseyn-i melâhat şeh-per-i Cibrîl-i hüsn

Mushaf-ı hüsn ü bahâya rahle yâ ebrû mudur

Ser-hat-i meşk-i cünûn yâ ser-nüvişt-i âşıkân

Sâye-i zülf-i perîşân yâ nikâb-ı rû mudur

Yâ nişân-ı bûse ger yâ merkez-i pergâr-ı hüsn

Ahter-i subh-ı bahâ yâ hâl-i anber-bû mudur

Kârbân-ı ömr-i refte yâ gubâr-ı müşg-i çîn

Kâkül-i müşgîn külâle yâ kemend-i mû mudur

Cevher-i âyîne-i hüsn ü safâ şekl-i hilâl

Mevc-i bahr-i nâz u çîn-i cebhe-i nîgû mudur

Yâ belâ-yı nâgehân yâ tîg-i bî-dâd-ı kazâ

Ejder-i pür-zehr yâhud gamze-i câdû mudur

Ebr-i gülzâr-ı cinân yâ sâye-bân-ı şâh-ı hüsn

Ka’be-i hüsn ü cemâle perde-i pâk-bû mudur

Yâ perî-zâde beşer-sîmâdır ol vahşî Resîm

Pîşezâr-ı hüsnde yâ beççe-i âhû mudur

(Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 08.05.2014]. 66.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÛHÎ, Mustafad. 1720-21 - ö. 1798-99Doğum YeriGörüntüle
2NÂFİ', Hacı Abdünnâfi' Efendi, Kilislid. 1826 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
3Bulut, Şevketd. 31 Temmuz 1936 - ö. 16 Eylül 1996Doğum YeriGörüntüle
4RÛHÎ, Mustafad. 1720-21 - ö. 1798-99Doğum YılıGörüntüle
5NÂFİ', Hacı Abdünnâfi' Efendi, Kilislid. 1826 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
6Bulut, Şevketd. 31 Temmuz 1936 - ö. 16 Eylül 1996Doğum YılıGörüntüle
7RÛHÎ, Mustafad. 1720-21 - ö. 1798-99Ölüm YılıGörüntüle
8NÂFİ', Hacı Abdünnâfi' Efendi, Kilislid. 1826 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
9Bulut, Şevketd. 31 Temmuz 1936 - ö. 16 Eylül 1996Ölüm YılıGörüntüle
10RÛHÎ, Mustafad. 1720-21 - ö. 1798-99MeslekGörüntüle
11NÂFİ', Hacı Abdünnâfi' Efendi, Kilislid. 1826 - ö. 1906MeslekGörüntüle
12Bulut, Şevketd. 31 Temmuz 1936 - ö. 16 Eylül 1996MeslekGörüntüle
13RÛHÎ, Mustafad. 1720-21 - ö. 1798-99Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂFİ', Hacı Abdünnâfi' Efendi, Kilislid. 1826 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Bulut, Şevketd. 31 Temmuz 1936 - ö. 16 Eylül 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÛHÎ, Mustafad. 1720-21 - ö. 1798-99Madde AdıGörüntüle
17NÂFİ', Hacı Abdünnâfi' Efendi, Kilislid. 1826 - ö. 1906Madde AdıGörüntüle
18Bulut, Şevketd. 31 Temmuz 1936 - ö. 16 Eylül 1996Madde AdıGörüntüle