SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1000/1591-92)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa’dır (Eyduran 2009: 446). M. Nâil Tuman ise asıl adının Ali olduğunu söyler (Kurnaz vd. 2001: 528). Halep müderrisi iken vefat eden Rüstem Çelebi’nin oğludur. Riyâzî ve Gelibolulu Âlî’ye göre Molla Arap’ın oğlu, Hasan Çelebi ve Âşık Çelebi’ye göreyse torunudur. Öğrenimini tamamlayıp Arap-zâde’den mülazım oldu. Bafra kadılığı görevinde bulundu. 1000/1591-92 yılında vefat etti.

Fâ’izî, Sâbirî’nin Dîvân sahibi olduğunu belirtir. Bu Dîvân elde değildir. Ancak çeşitli mecmualarda şairin şiirlerine rastlanmaktadır. Kaynaklar, Sâbirî’nin şairliğinden övgüyle bahseder. Ahdî, Sâbirî’nin şiirlerinin hayal ürünü olduğunu ve sanat değeri taşıdığını belirterek onun, Anadolu’da Zâtî ve Emrî’den sonra geldiğini zikreder (Solmaz 2005: 382).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî, Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 101b.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens., Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 66b.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB. Yay. E-kitap:, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 05.12.2013].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.01.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Degül bu kavs-ı kuzah âh idince ben haste

Yeşil kızıl tütünüm oldı çarha peyveste

Kararsa geçse n’ola benzi nâfe-i Çînün

Hevâ-yı kâkülün itmişdür anı dembeste

Dilerse kanumı döksün ko çeşm-i pür mestün

Dem-i safâ da anun gibi hoş gelür meste

Ruhun varaklarına öykinürmiş al kâgıd

Bilür ne reng olacagın gireydi bir deste

Lebün dirisi geçerken Mesîh Sâbirîyi

Revâ mı gezdiresin ey tabîb-i dil-haste

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 282-83.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tomris Uyard. 15 Mart 1941 - ö. 04 Temmuz 2003Doğum YeriGörüntüle
2YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂLÎ, Hâfız Konevîoğlu Âlî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Tomris Uyard. 15 Mart 1941 - ö. 04 Temmuz 2003Doğum YılıGörüntüle
5YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÂLÎ, Hâfız Konevîoğlu Âlî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Tomris Uyard. 15 Mart 1941 - ö. 04 Temmuz 2003Ölüm YılıGörüntüle
8YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÂLÎ, Hâfız Konevîoğlu Âlî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Tomris Uyard. 15 Mart 1941 - ö. 04 Temmuz 2003MeslekGörüntüle
11YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÂLÎ, Hâfız Konevîoğlu Âlî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Tomris Uyard. 15 Mart 1941 - ö. 04 Temmuz 2003Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂLÎ, Hâfız Konevîoğlu Âlî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tomris Uyard. 15 Mart 1941 - ö. 04 Temmuz 2003Madde AdıGörüntüle
17YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÂLÎ, Hâfız Konevîoğlu Âlî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle