SA'DÎ, Sa'deddin/Sa'dullah Sa'dî Efendi

(d. ?/? - ö. 945/1538)
divan şairi, müderris, kadı, şeyhülislam
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonu’nun Daday ilçesinde doğdu. Murâd Paşa Camii imamı İsâ Efendi’nin oğludur. İyi bir öğrenim gördükten sonra Samsunî-zâde Mehmet Efendi’den mülazım, müderris ve kadı oldu. Sahn müderrisliğinden, İstanbul kadılığına ve oradan da şeyhülislamlığa yükseldi. Sa‘dî, Kânûnî Sultân Süleymân’ın 943/ 1537’de Korfu seferine çıkması üzerine şu tarihi söyledi;

Feth-i mülkü’l-Efrenc ü hatf-ı mülkü’l-Efrenc

Çağının ileri gelenleri yanında, bilgisi yönünden takdir gören ve olgunluğuyla bilinen bir zattı. Güzel, renkli ve akıcı şiirleri vardır. Şiirlerinde kimi zaman yaşadığı devrin olumsuzluklarından söz eder. Fazilet ve marifet sahibi olan şair, 945/ 1538 yılında vefat etti. Eyüp Sultân Türbesi yakınlarında medfundur (Kılıç 2010: 987, Canım 2000: 305, 306, Kurnaz-Tatcı 2001: 429).

Sa’dî’nin, Beyzâvî Hâşiyesi Tefsiri, Mecmu‘a-i Fetâvâ, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-hidâye, Hâşiye ‘ale’l-kâmûs adlı eserleri vardır (Kurnaz ve Tatcı 2000: 323).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nüzemâ. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (1999). Latifî Tezkiresi. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-Şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 74.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 18.09.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Âleme toldı meserret lîk ben şâd olmadum

Âh kim ben bende bir dem gamdan âzâd olmadum

Ben nice alam ‘arûs-ı baht u devletden murâd

İki kadı ‘askerün birine dâmâd olmadum

Ömrümi kesb-i fezâyilde ‘abes harc eyledüm

Cehl ile ünvân bulup âlemde dil-şâd olmadum 

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Tezkiretü'ş-Şuara ve Tabsıratü'n-Nüzemâ. Ankara: AKM Yay. 306). 

***

Seyl-i eşkümden binâ-yı bünyeye irdi halel

Bir kez ey mi‘mâr-ı sengîn-dil nazar kıl el-‘acel

Bend-i gamdan bu dil-i divânemi âzâd kıl

Ey letâfet gülşeninün serv-i gül-ruhsârı gel

Vaktidür merdümlik it ey gözlerüm nûrı yetiş

Göz karasın merdüm-i dîdem gibi iden muhal 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 984). 

***

Zeyd-i şâ‘ir da‘vi-i lâf eyler ise vechi var

Hüsn-i nazmı dâldur itdügi da‘vâ üstine 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 986). 

***

Marîz-i fâkaya dârü’ş-şifâ la’lünden

Cevâb-ı şâfî ile vir şarâb-ı dînârı 

***

Rûşen kılan cihânı bugün hüsni mâhıdur

Meftûn iden bu gönlümi çeşm-i siyâhıdur 

(Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 18.09.2014]. 385). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKI YORGANSIZ/YORGANSIZ HAKKI/YORGANSIZ/BAYRAKTAR HAKKI ÇAVUŞ/HAKKI ÇAVUŞ/BAYRAKTAROĞLU/YORGANSIZOĞLU/YORGANSIZ HAKKI ÇAVUŞ/ÇAVUŞ, Hakkı Bayraktard. 1894 - ö. 17.02.1964Doğum YeriGörüntüle
2TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Doğum YeriGörüntüle
3KÂNİ'Îd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI YORGANSIZ/YORGANSIZ HAKKI/YORGANSIZ/BAYRAKTAR HAKKI ÇAVUŞ/HAKKI ÇAVUŞ/BAYRAKTAROĞLU/YORGANSIZOĞLU/YORGANSIZ HAKKI ÇAVUŞ/ÇAVUŞ, Hakkı Bayraktard. 1894 - ö. 17.02.1964Doğum YılıGörüntüle
5TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Doğum YılıGörüntüle
6KÂNİ'Îd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HAKKI YORGANSIZ/YORGANSIZ HAKKI/YORGANSIZ/BAYRAKTAR HAKKI ÇAVUŞ/HAKKI ÇAVUŞ/BAYRAKTAROĞLU/YORGANSIZOĞLU/YORGANSIZ HAKKI ÇAVUŞ/ÇAVUŞ, Hakkı Bayraktard. 1894 - ö. 17.02.1964Ölüm YılıGörüntüle
8TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Ölüm YılıGörüntüle
9KÂNİ'Îd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HAKKI YORGANSIZ/YORGANSIZ HAKKI/YORGANSIZ/BAYRAKTAR HAKKI ÇAVUŞ/HAKKI ÇAVUŞ/BAYRAKTAROĞLU/YORGANSIZOĞLU/YORGANSIZ HAKKI ÇAVUŞ/ÇAVUŞ, Hakkı Bayraktard. 1894 - ö. 17.02.1964MeslekGörüntüle
11TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524MeslekGörüntüle
12KÂNİ'Îd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HAKKI YORGANSIZ/YORGANSIZ HAKKI/YORGANSIZ/BAYRAKTAR HAKKI ÇAVUŞ/HAKKI ÇAVUŞ/BAYRAKTAROĞLU/YORGANSIZOĞLU/YORGANSIZ HAKKI ÇAVUŞ/ÇAVUŞ, Hakkı Bayraktard. 1894 - ö. 17.02.1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂNİ'Îd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAKKI YORGANSIZ/YORGANSIZ HAKKI/YORGANSIZ/BAYRAKTAR HAKKI ÇAVUŞ/HAKKI ÇAVUŞ/BAYRAKTAROĞLU/YORGANSIZOĞLU/YORGANSIZ HAKKI ÇAVUŞ/ÇAVUŞ, Hakkı Bayraktard. 1894 - ö. 17.02.1964Madde AdıGörüntüle
17TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Madde AdıGörüntüle
18KÂNİ'Îd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle