NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynakların verdiği bilgiye göre Ahmed Nâdî Efendi Kastamonuludur. Tuhfe-i Hattatîn'de Urfalı olduğu kayıtlıdır. Sultan II. Mustafa zamanında ve daha sonra Şam defterdarlığı ve birkaç valiye divan efendiliği görevlerinde bulundu. Daha sonra veya divan kâtipliği görevine atandı. Yazı yazmada ve inşa sanatında oldukça ilerledi. Şam defterdarı oldu. Mısır'da birkaç vezire divan efendisi oldu. Basra valisi Ahmet Paşa'nın kethüdalığı görevinde bulundu.1127 / 1715 yılında Arabacı Ali Paşa'ya baş tezkireci oldu. Sultan III. Ahmet zamanında 1127 / 1715 yılında Mehmet Paşa'nın büyük tezkirecisi oldu. Vefatı 1131/1717 'dir. Basra'da medfundur. 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. AKM Yay. Ankara. 645.

Ekinci, Ramazan (hzl.)(2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay.

İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi..Ankara: AKM Yay. 222.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.04.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yazan keyfiyyet-i erbâb-ı aşkı hoşn-nümâ yazmış

Elinde sâgar-ı işret yanında dil-rübâ yazmış

Görüp çîn-i cebîninde mukavves kaşların resmin

Felek müjgânını sehm-i ciger-dûz-ı kazâ yazmış

Leb-i meygûnu vasfında görüp erbâb-ı dil-i nazm

Disünler Nâdî-i âşüfte şir-i dil-güşâ yazmış

***

La’line erbâb-ı hikmet mül demez de yâ ne der

Kâkül-i müşgînine sünbül demez de yâ ne der

Gülşen-i kûyunda yârin gûş edenler nâlemi

Nâdiyâ hoş-lehce bir bülbül demez de yâ ne der 

***

Ey perî gül-çîn-i bâg-ı vuslatın kmdür aceb

Bî-tekellüf nâil-i cemiyyetin kimdir aceb

Ey gül-i bâg-ı melâhat bülbül-i şeydâ gibi

Dâhil-i gülşen-serây-ı sohbetün kimdür aceb

Nâdiya bîmâr-ı aşk-ı bî-devâ oldun yine

Bâis-i derd-i dili bî-ileti kimdür aceb

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. AKM Yay. Ankara. 645.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CÂMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HİCABÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892MeslekGörüntüle
5LA'LÎ, La'lîn Kaba-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1611MeslekGörüntüle
6KÂTİBÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
7BİSÂTÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8TARİKATÎ Dede, Derviş Recebd. ? - ö. 1717Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9RESMÎ, Seyyid Mustafa Resmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10ŞEYYÂD ÎSÂd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11FEYZÎ, Üsküdarî Sadreddin-zâde/Kassam-zâde Feyzullah Feyzî Efendid. ? - ö. 1778-79Madde AdıGörüntüle
12RÂŞİD, Köse Sefer-zâde Hacı Râşid Efendid. 1854 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle