SÂFÎ, Molla Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa'dır. Şiirde Sâfî mahlasını kullandı. Türkçe pek çok gazeli vardır. Kerküklü Molla Hamîd'in oğludur. Tezkire yazarı Hatîbî, Sâfî'nin "itdim" redifli 7 beyitlik gazeline 7 beyitlik nazire yazdı. Sâfî ve Hatîbî'nin şiirlerinin matlaları sırasıyla şöyledir: "Hevâ-yı aşk ile dil mülkünü cây-ı melâl itdim / Dil-i ankâ misâli kâf-ı gamda pây-mâl itdim" "O şûhun vaslını halvetgeh-i gamda hayâl itdim / Dili âvâremi sergeşte-i emr-i muhâl etdim" (Akkuş 2008: 199-201).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hevâ-yı aşk ile dil mülkünü cây-ı melâl itdim

Dili ankâ misâli kâf-ı gamda pây-mâl itdim

Kemâl-i nimet-i vaslın iderken râh-ı aşkında

Dil-i güm-geştemi şâm-ı gam ile ber-zevâl itdim

Kesildim hâb u hûrdan ol kad-i servin hevâsıyla

Bu illetle ten-i rencûr u zârı mû-misâl itdim

Yakıldım âteş-i aşk ile feryâd eylemek olmaz

Dil-i âşüfteyi pervâne-i şem-i cemâl itdim

El irmez dâmen-i vaslına ol hûrşîd-ruhsârın

Süreyyâveş kamer devrinde çendân mâh u sâl itdim

Gönül râzın ejder kanıyla tahrîr itdi müjgânın

Ruh-ı zerdimde ol âlî cenâba arz-ı hâl itdim

Nazar kılmazsa Sâfî arz-ı hâle ol büt-i tersâ

Çıkıp Mecnûn sıfat sahrâ-nişîn olmak hayâl itdim

(Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatibî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 200.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Doğum YeriGörüntüle
2SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
3RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Doğum YeriGörüntüle
4(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Doğum YılıGörüntüle
5SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
6RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Doğum YılıGörüntüle
7(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Ölüm YılıGörüntüle
8SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
9RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Ölüm YılıGörüntüle
10(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Madde AdıGörüntüle
14SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Madde AdıGörüntüle
15RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Madde AdıGörüntüle