ŞÂKİR, Müftü Ebûbekir Efendi-zâde Ahmed Efendi

(d. 1217/1802-03 - ö. 1284/1867-68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1217/1802-03 yılında Midilli’de doğdu. Asıl adı Ahmed’dir. Midilli müftüsü Hacı Ebu Bekir Efendi’nin oğlu, Kapıcıbaşı Boşnak Mehmed Bey’in ise damadıdır. Öğrenimini tamamladıktan sonra 1250/1834-35 yılında önce Babıali’de kâtip oldu. Mülazım olduktan sonra 1254/1838-39 yılında rüus imtihanını kazanarak müderris oldu. Bir müddet adliye öğrencilerine Arapça ve Farsça dersleri verdi. Daha sonra zaptiye ve ziraat meclisleri müftülüğüne atandı. 1267/1850-51’de Halep, 1274/1857’te Mısır, 1275/1859’te Mekke ve 1283/1866 yılında ise İstanbul kadısı oldu. 1284/1867-68 yılında İstanbul’da öldü. Eyüp’te medfundur.

Yumuşak huylu, erdemli bir âlim olan Şâkir Ahmed Efendi, nüktedanlığıyla da tanınmıştır. Bir hayli şiir yazmıştır. Ancak bu şiirleri bir araya getirip divan tertip edip etmediği bilinmemektedir. Ancak İmam Birgivî’nin Avâmil Risâlesi’ni manzum olarak Türkçeye tercüme etmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB -Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çınarcı, M. Nuri (hzl.) (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş-Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem’-i ruhsârı o şûhun nûr şeklin gösterir

Gûyiya Mûsa-i aşka Tûr şeklin gösterir

Kangı sûretle aceb sayd eylesem ol âfeti

Gâh âdem geh perî geh hûr şeklin gösterir

Kursa da tel bahs-i zülfünde rakîb-i rû-siyâh

Bezm-i cânânda yine ma’zûr şeklin gösterir

Hayretindendir sakın ber-dâr sanma âşıkı

Bend-i zülf-i yâr olan Mansûr şeklin gösterir

Bî-muhâbâ açılır bî-gâneye ol mest-i nâz

Meclis-i uşşâkda mestûr şeklin gösterir

Rûz-ı uşşâkı iderse mihr-rûyı rûşenâ

Zülf-i müşkîni şeb-i deycûr şeklin gösterir

Şâkirâ bî-şübhe mahzûn u harâb olur o ki

Bu harâb-âbâdda ma’mûr şeklin gösterir

(Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014]. 235.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HİTÂBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mevkûfâtî Mehmed Efendid. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
4ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HİTÂBÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mevkûfâtî Mehmed Efendid. ? - ö. 1655Doğum YılıGörüntüle
7ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HİTÂBÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mevkûfâtî Mehmed Efendid. ? - ö. 1655Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HİTÂBÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mevkûfâtî Mehmed Efendid. ? - ö. 1655MeslekGörüntüle
13ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİTÂBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mevkûfâtî Mehmed Efendid. ? - ö. 1655Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HİTÂBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Mevkûfâtî Mehmed Efendid. ? - ö. 1655Madde AdıGörüntüle