ŞEHRÎ, Bahçıvan-zâde Derviş Ali Efendi

(d. ?/? - ö. 1114/1702-03)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ali olup, "Bahçıvan-zâde/Bağçevan-zâde" diye tanındı. Halvetî tarikatine bağlıdır. Ümmî Sinan-zâde Şeyh Hasan'a uzun yıllar hizmet etti. Şiirde olduğu kadar mûsikîde de döneminde üstat olarak tanındı. 1114/1702-03 yılında vefat etti (Arslan 1994:32). Bağçevan-zâdelerden 1127/1715'te vefat eden Mehmet Efendi de Şehrî'nin akrabalarından olmalıdır (Mehmed Süreyyâ 1308-15/ 1890-97: 3/179).

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mehmet Siraceddin Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ. Dilek Matbaacılık. Sivas.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. I-IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.03.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Biz meykede-i gamda şehâ cür'a-feşânuz

Biz fakr u fenâ içre bu gün şâh-ı cihânuz

 

Nâm ile bize gerçi ki insân didiler lîk

Ma'nîde begüm bende-i bî-kevn ü mekânuz

 

Mânend-i 'akîk olur ise dîde 'aceb mi

Kim subh u mesâ râh-ı Hak'a la'l-feşânuz

 

Tevhîd-i Hudâdur işimiz cehd ile her dem

Sanma bizi ey zâhid-i zerrâk nihânuz

 

Derlerse kimün sûfîsisin Şehrî cevâb vir

Merdân-ı Hudâ kâşif-i Hakk Ümmî Sinânuz

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 319).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cihan Oğuzd. 18 Nisan 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KELÎM, Seyyid Kelîm Efendid. ? - ö. 1738-39/1740Doğum YeriGörüntüle
3NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
4Cihan Oğuzd. 18 Nisan 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KELÎM, Seyyid Kelîm Efendid. ? - ö. 1738-39/1740Doğum YılıGörüntüle
6NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7Cihan Oğuzd. 18 Nisan 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KELÎM, Seyyid Kelîm Efendid. ? - ö. 1738-39/1740Ölüm YılıGörüntüle
9NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10Cihan Oğuzd. 18 Nisan 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KELÎM, Seyyid Kelîm Efendid. ? - ö. 1738-39/1740Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Cihan Oğuzd. 18 Nisan 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14KELÎM, Seyyid Kelîm Efendid. ? - ö. 1738-39/1740Madde AdıGörüntüle
15NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle